Periaatteita ja käytänteitä

Opetuksen järjestäminen terveysturvallisesti

Lukuvuoden 2021–2022 aloitukseen vaikuttaa edelleen Covid 19 -koronavirustaudin aiheuttamat määräykset opetuksen käytännön järjestelyissä. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lähiopetus, mutta koulu joutuu varautumaan mahdollisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Lukuvuoden alussa kartoitetaan perusopetuksen oppilaiden mahdollisuudet omien tietoteknisten laitteiden käyttöön mahdollisen etäopetusjakson aikana, tai tilanteessa, että oppilas on karanteenissa, eristyksessä tai hänelle muusta syystä järjestetään perusopetuslain 18 §:n mukaisesti opetus etäopetuksena.

Lähiopetuksen aikana koulun toiminnassa ja opetusjärjestelyissä huomioidaan Andalusian terveysviranomaisten ja koulutoimen määräykset ja ohjeet. Hygienia- ja suojaustoimenpiteet suunnitellaan huolellisesti yhteistyössä espanjalaisen työsuojelu- ja turvallisuusyritys Quirónprevenciónin kanssa, ja niillä pyritään turvaamaan lasten, oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan terveys ja turvallisuus lähiopetuksessa parhaalla mahdollisella tavalla.

Espanjan opetusministeriön antamien koulun aloitusta koskevien alustavien ohjeistusten mukaan koulun toiminnassa ja opetusjärjestelyissä noudatetaan edelleen turvavälejä, maskipakkoa ja muita hygienia- ja suojaustoimenpiteitä. Lukuvuoden alun määräyksistä ja ohjeista tiedotetaan elokuun alussa tarkemmin.

Seuraavissa kohdissa kuvataan Aurinkorannikon suomalaisen koulun periaatteita ja käytänteitä ns. normiaikana. Yhteisöllisyyttä tukevia toimia voidaan toteuttaa niissä puitteissa kuin Andalusian aluehallinnon koronarajoitukset sallivat.

Aamupäiväkerho

Maksuton aamupäiväkerho toimii maanantaista perjantaihin klo 8.15–9.45. Aamupäiväkerhon toiminnasta vastaa koulunkäynninohjaaja Heidi Reini. Aamupäiväkerho on tarkoitettu esiopetuksen ja 1.–3. luokkien oppilaille, ja siihen on haettava erikseen. Hakulomakkeita saa kansliasta ja aamupäiväkerhon ohjaajalta.

Arviointi lukiossa

Jokaisen jakson lopuksi järjestetään arviointiviikko, joka kestää kuusi päivää. Arviointiviikko voi kokeen sijaan tai lisäksi sisältää erilaisia arviointitilanteita. Opinto-ohjaaja laatii arviointiviikon aikataulun, joka on nähtävillä ilmoitustaululla ja Wilmassa. Arviointiviikon kokeet ja muut arviointitilanteet alkavat klo 8.30 tai klo 12.30, ja päättyvät erikseen ilmoitettuna aikana.

Lue lisää lukion opiskelijan arvioinnista lukion opinto-oppaasta.

Arviointi perusopetuksessa

Lue perusopetuksen oppilaan arvioinnista täältä.

Arvoesineet, rahat yms.

Arvoesineet, rahat yms. ovat koulussa omalla vastuulla. Koulu ei vastaa kadonneesta tai vahingoittuneesta omaisuudesta. Varsinkin pienimmillä oppilailla kioskipäivinä rahaa kannattaa olla mukana vain vähän ja rahan lainaamista oppilaiden kesken on syytä välttää.

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry

Kannatusyhdistys toimii koulutuksen järjestäjänä.

Erityisopetus

Perusopetuksen oppilaalle ja lukion opiskelijalle, jolla on oppimisvaikeuksien tai muiden syiden takia vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, tarjotaan erityisopettajan tukea.

Lue lisää erityisopetuksesta täältä.

Espanjan kieli

Kaikki esi- ja perusopetuksen oppilaat opiskelevat espanjaa kaksi vuosiviikkotuntia. Lukiossa espanjaa voi opiskella valinnaisena kielenä.

Harjoittelijat

Lukuvuoden aikana koulussamme on opiskelijoita, jotka tekevät opetusharjoittelua niin luokan- kuin aineenopetuksessa sekä erityisopetuksessa ja oppilaanohjauksessa. Lisäksi on ammatillista perustutkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia eri alojen opiskelijoita, jotka suorittavat opintoihinsa kuuluvaa työharjoittelua.

Ilmoitustaulut

Ulkoportin vieressä on pieni koulun ja vanhempainyhdistyksen ilmoitustaulu, jossa muistutetaan ajankohtaisista asioista. Päätalon ala-aulassa on yleinen ilmoitustaulu, josta löytyy muun muassa liikunnan ja kestävän kehityksen omat ilmoitustaulut sekä yhteinen KiVa Koulun, Liikkuvan koulun, oppilaskunnan ja tukioppilaiden ilmoitustaulu. Lukion opiskelijoille on oma ilmoitustaulunsa C-tilan aulassa.

Iltapäiväkerho

Maksullinen iltapäiväkerho toimii maanantaista perjantaihin klo 13–16. Iltapäiväkerhon toiminnasta vastaa esiopetuksen opettaja Kristiina Lindström. Iltapäiväkerho on tarkoitettu esiopetuksen ja 1.–2. luokkien oppilaille, ja siihen on haettava erikseen. Hakulomakkeita saa kansliasta ja iltapäiväkerhon ohjaajalta.

Jos esikoulun–5. luokan oppilas ei osallistu iltapäiväkerhoon tai muihin kerhoihin, hänet pitää hakea koulusta, kun koulupäivä päättyy. Koulun pihalla ei ole valvontaa iltapäivän oppituntien aikana!

Lue lisää iltapäiväkerhosta täältä.

Jälki-istunto

Mikäli oppilas käyttäytyy väkivaltaisesti, jää kiinni tupakoinnista tai nuuskan käytöstä kouluaikana tai rikkoo koulun järjestyssääntöjä kasvatuskeskusteluista huolimatta, hänet voidaan määrätä enintään kahden tunnin jälki-istuntoon.

Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä sekä harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan. Jälki-istunto järjestetään aina kouluajan ulkopuolella.

Järjestyssäännöt

Tutustu perusopetuksen järjestyssääntöihin täällä.

Tutustu lukion järjestyssääntöihin täällä.

Kanslian aukioloajat

Kanslia on avoinna ma–to 9–15.

Kasvatuskeskustelu

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen keino puuttua oppilaan epäasialliseen käytökseen perusopetuksessa. Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun.

Kasvatuskeskusteluun johtavia tilanteita ovat esimerkiksi toistuva myöhästely, toistuva kotitehtävien laiminlyönti, toistuva oppituntien häirintä (esim. luvaton kännykän käyttö), vilpillinen menettely kokeessa, luvaton poissaolo, ilkivalta, luvaton poistuminen koulualueelta, epäasiallinen kielenkäyttö ja epäasiallinen käytös opettajaa tai muuta koulun henkilökuntaan kuuluvaa kohtaan tai toistuva muu järjestyssääntöjen rikkominen. Jälki-istunto annetaan heti, mikäli oppilas käyttäytyy väkivaltaisesti tai jää kiinni tupakoinnista tai nuuskan käytöstä kouluaikana.

Kun oppilas määrätään kasvatuskeskusteluun, siitä ilmoitetaan huoltajalle wilmaviestillä. Tarvittaessa huoltajalle tarjotaan mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun.

Mikäli oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kasvatuskeskustelun jälkeen, hänet voidaan määrätä uudelleen kasvatuskeskusteluun, johon pyydetään mukaan apulaisrehtori ja oppilaan huoltajat. Toistuvat kasvatuskeskustelut johtavat kahden tunnin jälki-istuntoon.

Kaveri tutustumassa kouluun

Toistaiseksi oppilaalla/opiskelijalla ei voi olla kaveria mukana tutustumassa kouluun.

Kerhot

Koulu järjestää lukuvuoden aikana kerhoja, joista useimmat ovat maksuttomia. Kerhoihin voivat osallistua kaikki oman koulun oppilaat ja opiskelijat. Aktiivisesta osallistumisesta kerhoon lukuvuoden aikana lukion opiskelija voi saada opintosuorituksiinsa koulukohtaisen kurssin/paikallisen valinnaisen opintojakson tai osallistuminen voidaan laskea lukiokurssin/opintojakson osasuoritukseksi.

Lue lisää kerhoista täältä.

Kestävä kehitys (KEKE)

Lue lisää kestävästä kehityksestä täältä.

Kirjasto

Koululla on kirjasto. Lasten ja nuorten kirjat ovat päätalon pohjakerroksessa. Aikuisten kirjat ovat lukion tiloissa. Aukioloajat ovat ilmoitustaululla.

KiVa Koulu

Koulussa on käytössä KiVa Koulu -ohjelma. Opettajat Veera Harjupatana ja Ann-Charlotte Ahlqvist toimivat koulumme KiVa Koulu -koordinaattoreina.

Lue lisää KiVa Koulu -ohjelmasta täältä.

Kodin ja koulun yhteistyö

Koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin mukaisesti koulu tekee tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa. Tieto kodin ja koulun välillä kulkee kotitiedotteen, Wilman, sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Mahdollisimman paljon pyritään myös tapaamaan huoltajia henkilökohtaisesti. Huoltajille järjestetään kotiväeniltoja sekä luokanopettajien ja -ohjaajien kehityskeskusteluja. Huoltajat kutsutaan mukaan yhteisiin teemapäiviin ja tapahtumiin, joissa pyritään hyödyntämään huoltajien erityisosaamista.

Kokeet perusopetuksessa

Koepäivät merkitään hyvissä ajoin etukäteen Wilmaan. Koepäivän lisäksi Wilmaan merkitään koealue ja mahdolliset keskeiset/tärkeimmät asiat.

Kokeita pidetään maksimissaan kolme viikossa. Varsinaiseksi kokeeksi ei tulkita esimerkiksi sanakokeita, käsitetestejä ja muita vastaavia normaaleiksi kotitehtäviksi rinnastettavia kirjallisia näyttöjä. Kokeita ei pidetä heti lomaa seuraavana päivänä eikä yleensä peräkkäisinä päivinä.

Kotitehtävät

Koulu panostaa laadukkaaseen opetukseen. Opettajat valmistelevat hyvin oppituntinsa, ja samaa edellytetään myös oppilailta ja opiskelijoilta. Käytännössä se merkitsee sitä, että he saavat kotitehtäviä päivittäin, ja ne on luettava ja tehtävä. Vaikka kotitehtävien tekoa kontrolloidaan koulussa, koulu edellyttää, että kotonakin niiden tekoa seurataan.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt perusopetuksen oppilas voidaan määrätä koulupäivän jälkeen enintään tunnin ajaksi suorittamaan tehtäviään. Kolmannesta kerrasta alkaen opettaja lähettää kotitehtävänsä laiminlyöneen 6.–9. luokan oppilaan läksyparkkiin.

Koulumatkat

Esikoulun–5. luokan oppilaan huoltajat tuovat lapsen kouluun ja hakevat hänet koulusta, mikä on yleinen tapa Espanjassa. 6.–9. luokan oppilaan huoltajilta kysytään kirjallisesti, kulkeeko lapsi/nuori koulumatkan huoltajan kanssa vai ottavatko huoltajat vastuun siitä, että lapsi/nuori kulkee koulumatkat yksin.

Poliisin ohjeiden mukaan koulun portin eteen ei saa pysäköidä autoa eikä myöskään pysähtyä ottamaan lapsia kyytiin. Portin edusta pidetään täysin vapaana autoista.

Kummiluokkatoiminta

Kummiluokkatoiminta on osa koulun yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Kummiluokkatoiminnan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja kouluviihtyvyyttä, poistaa pienempien oppilaiden pelkoa isompia oppilaita kohtaan, kasvattaa oppilaita vastuunottoon sekä luoda arkea, jossa oppilaat oppivat huomioimaan ja kohtamaan eri-ikäiset koulutoverinsa.

Toimintaa suunnitellaan sekä opettajien että oppilaiden kanssa. Yhteiset peli-, leikki- ja askartelutuokiot rikastuttavat koulupäiviä, tuovat vaihtelua ja iloa arkeen. Pienelle oppilaalle oma kummi on tärkeä "iso" ihminen, jota katsotaan ihaillen ylöspäin. Kummina toimiminen on vastuullinen tehtävä, jossa oppilas toimii vanhemman oppilaan roolimallina ja toisaalta itse saa hetkittäin heittäytyä leikkiin.

Lukuvuoden 2021–2022 kummiluokkaparit ovat seuraavat:

esikoulu ja 9AB

1. lk ja 5. lk

2. lk ja 7AB

3AB ja 6. lk

4. lk ja 8AB

Kuraattori

Kuraattori Roosa Varis on paikalla päivittäin klo 8–16. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä wilmaviestillä, sähköpostitse roosa.varis@suomalainenkoulu.net tai puhelimitse (+34) 603 488 570.

Kuraattori toimii koulun opiskeluhuollon vastuuhenkilönä ja koordinaattorina. Hän johtaa esi- ja perusopetuksen sekä lukion monialaista yhteisöllistä opiskeluhuoltoryhmää sekä tekee asiakastyötä lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa.

Lue lisää täältä.

Kuvaus- ja videointilupa

Lapsen/oppilaan/opiskelijan tuotoksen (piirustus, maalaus, video ym.) käyttöön koulun omilla kotisivuilla (www.suomalainenkoulu.net), koulun julkaisuissa sekä koulun sosiaalisen median kanavissa Facebookissa ja Instagramissa kysytään kirjallinen lupa. 

Tunnistettavan kuvan (ilman nimeä) julkaisemiseen vanhempainyhdistyksen vuosikalenterissa sekä koulun tapahtumia kuvaavan uutisoinnin/tiedottamisen yhteydessä koulun omilla kotisivuilla, koulun julkaisuissa sekä koulun sosiaalisen median kanavissa Facebookissa ja Instagramissa kysytään myös kirjallinen lupa.

Samoin kysytään kirjallinen lupa koulun tapahtumista kuvattavien videoiden julkaisemiseen koulun omilla kotisivulla, Facebookissa ja Instagramissa.

Toisten oppilaiden/opiskelijoiden ja henkilökunnan valokuvaaminen ja videointi on kielletty. Kielto koskee myös kuvan ja äänen lähettämistä suoratoistona (ns. livestream) oppitunnilta ilman opetukseen liittyvää syytä.

Kännykkä ja muut mobiililaitteet

Perusopetuksen oppilaan huoltajalta kysytään kirjallinen suostumus oppilaan oman mobiililaitteen (älypuhelin, tabletti) käyttämiseen oppimisen tukena koulussa.

Mikäli matkapuhelinta tai muuta mobiililaitetta ei käytetä opiskeluvälineenä opettajan luvalla, sen käyttö oppitunnilla tai muussa koulun opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa on kielletty. Koulu edellyttää, että mobiililaite on tällöin häiriötä aiheuttamattomassa tilassa.

Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa perusopetuksen oppilaalta matkapuhelin tai muu mobiililaite, jos oppilas häiritsee sillä opetusta tai oppimista. Laite palautetaan oppilaalle oppitunnin päätyttyä ja opettaja laittaa merkinnän Wilmaan.

Mobiililaitteen käytöllään opetusta häiritsevä lukion opiskelija poistetaan luokasta ja siitä laitetaan merkintä Wilmaan.

Matkapuhelinta tai muuta mobiililaitetta ei käytetä kouluravintolassa eikä ilman lupaa koulun tilaisuuksissa.

Välitunnilla koulun oppilasverkko on tarkoitettu vain internetin ja sosiaalisen median vastuulliseen käyttöön.

Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu

Liikkuva koulu -ja Liikkuva opiskelu -ohjelman avulla kehitetään entisestään koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria. Tavoitteena on lisätä oppilaiden ja opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä koulupäivän aikana, vähentää istumista, kehittää oppilaiden ja opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja ja toisten huomioonottamista sekä lisätä oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta ja viihtyisyyttä, ja näin tehostaa myös oppimista.

Lue lisää Liikkuva koulu -ohjelmasta täältä.

Lue lisää Liikkuva opiskelu -ohjelmasta täältä.

Liikunta

Liikunnanopetuksen tavoitteena on monipuolisten liikuntataitojen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen kannustaminen myös vapaa-ajalla. Opetuksen lähtökohtana on liikunnan ilo ja yhdessä tekeminen. Liikunnanopetuksen arvioinnissa painotetaan erityisesti toisen huomioonottamista, reilua peliä ja omien kykyjensä mukaista yrittämistä. Koulu tarjoaa lisäksi useita liikuntakerhoja perusopetuksen oppilaille ja lukiolaisille.

Liikuntaa opettavat opettajat antavat oppilaille ja opiskelijoille kirjallisena liikuntasuunnitelman, jossa on jokaisen liikuntatunnin aihe ja tarvittavat varusteet.

Liikuntasuunnitelmat ovat nähtävillä myös ilmoitustauluilla. Liikuntapaikoille mennään opettajan johdolla liikennesääntöjä sekä varovaisuutta noudattaen.

Maksut

Koulusta tulee sähköisesti valmis lasku sen mukaan, mikä laskutustapa ilmoittautumisen yhteydessä on valittu.

Lue lisää koulumaksuista perusopetuksessa täältä.

Lue lisää koulumaksuista lukiossa  täältä.

Move! -mittaukset

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn mittausjärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Mittaukset tuottavat muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin.

Koulumme 5. ja 8. luokkalaisten Move! -mittaukset toteutetaan osana liikunnan opetusta.

Opetussuunnitelma

Kaikilla vuosiluokilla noudatetaan Aurinkorannikon suomalaisen koulun opetussuunnitelmaa, joka perustuu Suomen valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin.

Lukuvuonna 2021–2022 lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittavat opintonsa uuden opetussuunnitelman LOPS2021 mukaisesti. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat jatkavat opintojaan LOPS2016 mukaisesti.

Opiskeluhuolto

Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa oppilas- ja opiskelijahuollosta käytetään yhteisnimitystä opiskeluhuolto.

Kuraattori Roosa Varis vastaa koulun opiskeluhuollosta ja johtaa sekä esi- ja perusopetuksen että lukion opiskeluhuoltoryhmää.

Lue lisää opiskeluhuollosta täältä.

Oppilas- ja opiskelijakunta

Lue oppilas- ja opiskelijakunnasta täältä.

Oppituntien ajat

Esiopetus: klo 9.00-13.00

Perusopetus:

Perusopetus:Huomiot
8.15/8.30/9.00–9.45
10.00–11.15Ruokailut erillisen aikataulun mukaan
11.45–13.00 Välipala klo 13.00
13.20–14.35
14.45–16.00/16.15

Ruokailu vaikuttaa 2. ja 3. tunnin alkamis- ja loppumisaikoihin.

Lukio:

Lukiokoulutus
8.30-9.45
10.00-11.15
11.25-12.10, ruokailu 12.10-12.40, tunti jatkuu klo 12.40-13.10
13.20-14.35
14.45-16.00

Poissaolot

Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lukion opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. 

Mikäli oppilas/opiskelija joutuu lääkärin, terveydenhoitajan tai muun opiskeluhuoltohenkilön luona käynnin tai luottamustehtävän takia olemaan poissa oppitunnilta, tulee hänen sopia siitä tunnin pitäjän tai luokanopettajan/luokanohjaajan/ryhmänohjaajan kanssa.

Jos perusopetuksen oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hän ei saa poistua koulusta ilman terveydenhoitajan, opettajan tai apulaisrehtorin/rehtorin antamaa lupaa.

Jos lukion opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, hän ilmoittaa siitä opinto-ohjaajalle tai lukiolla olevalle opettajalle.

Sairaustapauksissa huoltaja ilmoittaa poissaolosta koululle mahdollisimman pian Wilman kautta, sähköpostilla tai puhelimitse. Perusopetuksen oppilaan huoltaja selvittää poissaolot Wilmassa.

Lukiokoulutuksessa alaikäisen opiskelijan huoltaja selvittää opiskelijan poissaolot Wilmassa. Jos Wilman käytössä on hankaluuksia, huoltaja selvittää poissaolot kirjallisesti aineenopettajalle. Kirjallisen selvityksen voi tehdä myös terveydenhoitaja tai lääkäri.

Täysi-ikäinen opiskelija voi selvittää poissaolonsa itse, ellei hän halua antaa sitä huoltajansa tehtäväksi. Mikäli 18 vuotta täyttänyt opiskelija haluaa huoltajansa wilmaoikeuksien jatkuvan, hän antaa siihen kirjallisen luvan.

Muissa poissaoloissa haetaan lupa viimeistään kaksi päivää ennen anotun loman alkamista.

Velvollisuus osallistua opetukseen tarkoittaa läsnäolovelvollisuutta koulun työaikoina. Edellytykset opetuksesta vapautuksen myöntämiseen eivät täyty, jos kyse on esimerkiksi kaverin vierailusta Aurinkorannikolla tai perheiden asumis- ja työtilanteista.

Perusopetuksen oppilaat anovat lomaa koulun kotisivulta tai koululta saatavalla lomakkeella. Lukiolaisten poissaololupa-anomus tehdään sähköisellä lomakkeella Wilmassa.

Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää perusopetuksessa luokanopettaja tai -ohjaaja. Yli kolmen päivän ja enintään kahden viikon poissaoloon luvan myöntää apulaisrehtori seuraten oppilaan poissaolojen kokonaiskertymää lukuvuoden aikana.

Mikäli tarve oppilaan yli kahden viikon ylimääräiseen poissaoloon johtuu perheen asumis- tai työtilanteesta, perheen tulee niissä tilanteissa tehdä järjestelyt niin, että huollettavalla mahdollisuus koulunkäyntiin lähiopetuksessa säilyy, joko sitten meidän tai Suomen koulussa.

Jos oppilaan yli kahden viikon poissaololle on jokin muu erityisen painava peruste, loma-anomus osoitetaan rehtorille, joka arvioi asian ja tekee päätöksen loman myöntämisestä tai epäämisestä.

Lukiokoulutuksessa enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää ryhmänohjaaja. Yli kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää apulaisrehtori.

Perusopetuksen oppilas voidaan määrätä korvaamaan luvattomat poissaolot (pinnaamiset, pommiin nukkumiset yms.) ylimääräisellä ajalla.

Lukiokoulutuksessa selvittämättömät poissaolot saattavat johtaa kurssin/opintojakson keskeytymiseen. Jos kurssin/opintojakson aikana opiskelijan tiedoista ja taidoista ei saada riittävästi näyttöä, niin kurssia/opintojaksoa ei voida arvioida. Siksi myös poissaolojen suuri määrä on riittävä peruste kurssin/opintojakson keskeytymiseen, olipa poissaolojen syy mikä tahansa. Kun kyseessä on lääkärintodistuksella todistetulla terveydellisistä syistä johtuvista poissaoloista, kurssin/opintojakson suorittamisesta sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Mikäli oppilaalla on kuukaudessa viisi päivää tai 25 tuntia selvittämättömiä poissaoloja, koululla on velvollisuus ottaa yhteyttä espanjalaiseen sosiaaliviranomaiseen.

Poistuminen koulualueelta

Koulualueelta poistuminen koulupäivän aikana on kielletty perusopetuksen oppilailta. Liikuntapaikoille, lukiolle, A-, B- ja D-tiloihin siirrytään opettajan johdolla.

Polkupyörät, potku- ja skeittilaudat, rullaluistimet yms

Perusopetuksen oppilas voi tuoda polkupyörän päätalon alueelle pyörätelineeseen. Polkupyörää on talutettava piha-alueella.

Polkupyörään rinnastettavan kevyen sähköajoneuvon (sähköpyörä, sähköpotkulauta ja sähköskootteri), jonka teho on max 1000 W ja nopeus max 25 km/h, oppilas voi tuoda päätalon pyörätelineen välittömään läheisyyteen.

Oppilaat eivät saa tuoda potku- ja skeittilautoja, rullaluistimia yms. koulualueelle.

Psykologi

Psykologi Camilla Lindström on koululla sopimuksen mukaan. Psykologiin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse camilla.lindstrom@suomalainenkoulu.net tai puhelimitse (+34) 606 995 100.

Lue lisää täältä.

Päähineet

Päähineitä, kuten lippalakkeja, huppuja ja pipoja ei pidetä päässä oppitunneilla, ruokailussa eikä koulun yhteisissä tilaisuuksissa.

Rehtori

Rehtorin tavoittaa parhaiten sähköpostitse rehtori(at)suomalainenkoulu.net tai varaamalla hänelle ajan etukäteen.

Ruokailu

Päivittäinen kouluruoka sisältyy koulumaksuun. Ruokailu tapahtuu ruokailuvuorojen mukaisesti. Kouluravintolaan siirrytään rauhallisesti opettajan johdolla ilman päähineitä ja ulkotakkeja. Matkapuhelinta tai muuta mobiililaitetta ei käytetä kouluravintolassa.

Jokainen ottaa ruokaa vain sen verran kuin varmasti jaksaa syödä. Ruokalassa noudatetaan opettajien sekä keittiöhenkilökunnan ohjeita ja ruokailtaessa noudatetaan hyviä ruokailutapoja.

Kasvisruokavaihtoehto on sovittava erikseen. Allergiat tulee ilmoittaa suoraan keittiöön. Välipalaa myydään iltapäivisin perusopetuksen oppilaille. Lukiossa on oma kahvio.

Ruokalista löytyy täältä.

Suomi toisena kielenä (S2)

Koulumme S2-opetuksesta vastaavat äidinkielen opettajat Pauliina Mässeli ja Heidi Mankinen yhteistyössä erityisopettajien ja luokanopettajien kanssa.

Tapaturmavakuutus

Oppilaat ja opiskelijat on vakuutettu koulun puolesta vakuutusyhtiö Allianzissa kouluaikana ainoastaan tapaturman varalta. Sairaustapauksia varten jokaisella Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalla oppilaalla ja opiskelijalla tulisi olla Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti, mikäli yksityistä vakuutusta ei ole.

Tapaturman sattuessa oppilas/opiskelija tarvittaessa lähetetään kansliasta saatavan vahinkoilmoituksen kanssa vakuutusyhtiön määräämään lääkärikeskukseen tai sairaalaan. Tapaturmasta ilmoitetaan heti oppilaan/opiskelijan huoltajalle.

Teemapäivät ja tapahtumat

Lue lisää täältä.

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja Petriina Thomander-Salin on paikalla päivittäin klo 8–16. Vastaanotto ilman ajanvarausta on klo 9–10. Sen jälkeen terveydenhoitaja keskittyy terveystarkastuksiin.

Lue lisää täältä.

Tiedottaminen

Koulu julkaisee pari kertaa kuukaudessa kotitiedotteen ajankohtaisista asioista. Samassa tiedotteessa myös vanhempainyhdistys ilmoittaa toiminnastaan. Kotitiedote on näkyvillä ulkoportin vieressä olevalla ilmoitustaululla sekä koulun kotisivuilla ja Wilmassa.

Tukiopetus

Oppilaalla ja opiskelijalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Aloitteen tukiopetuksesta tekee oppilas/opiskelija itse, huoltaja tai opettaja.

Tukioppilaat ja tutoropiskelijat

Koulumme tukioppilastoiminta noudattaa MLL:n toimintaperiaatteita ja -käytänteitä. Koulumme tukioppilaat ovat 8.–9. luokkalaisia oppilaita, jotka koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden kanssa ja olemaan heidän tukenaan. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa.

Tukioppilaat järjestävät muun muassa ryhmäyttämistunteja ja välituntitoimintaa, antavat neuvoja ja toimivat luotto-oppilaina nuoremmille koululaisille sekä puuttuvat kiusaamiseen ja riitoihin. Lisäksi he osallistuvat uusien oppilaiden tutustuttamiseen sekä toimivat aktiivisina jäseninä erilaisten koulun tapahtumien toteuttamisessa. Toimintaa järjestetään myös yhdessä oppilaskunnan kanssa. Tukioppilaiden ohjaajina ja kouluttajina toimivat Satu Kinnunen Alguacil ja Eija Tanneraho-Kunnas.

Lukiolla on tutor-opiskelijoita, jotka toimivat uusien opiskelijoiden vertaistukena ja perehdyttävät lukiomme käytänteisiin. He auttavat, opastavat ja tukevat lukio-opintojen alussa olevaa opiskelijaa sekä Suomesta meidän lukioomme tullutta vaihto-opiskelijaa. Heiltä saa myös ohjeita opintosuunnitelmien laatimisessa. Tarvittaessa he tutustuttavat opiskelijoita Fuengirolan kaupunkiin ja siellä oleviin paikkoihin sekä kertovat erilaisista harrastusmahdollisuuksista.  Tutoropiskelijoiden ohjaajana toimii Nina Levlin.

Lue lisää tutor-toiminnasta täältä.

Työelämään tutustuminen (TET)

Opetussuunnitelman mukaiset työelämään tutustumisjaksot järjestetään 7.–9. luokilla ja lukion toisena opiskeluvuonna myöhemmin ilmoitettavana aikana.

Työ- ja loma-ajat

Katso työ- ja loma-ajat täältä.

On tärkeää, että oppilas/opiskelija on paikalla heti koulutyön alkaessa, koska ensimmäisinä päivinä käydään läpi alkavan lukuvuoden periaatteet ja käytänteet.

Vanhempainyhdistys

Jokainen huoltaja on automaattisesti koulumme vanhempainyhdistyksen jäsen. Jäsenmaksua ei ole ja toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhdistys kerää varoja muun muassa julkaisemalla vuosittain koulun kalenterin sekä järjestämällä tapahtumia kuten myyjäisiä ja kirpputoreja. Varat käytetään kokonaisuudessaan oppilaiden ja opiskelijoiden hyväksi.

Lue lisää vanhempainyhdistyksestä täältä.

Vesi

Lämpimillä ilmoilla on tärkeää, että oppilaalla/opiskelijalla on vesipullo mukana koulussa. Liikuntatunneilla vesipullo on välttämätön. Koulu toivoo, että oppilaat joisivat nimenomaan vettä eivätkä virvoitusjuomia. Omaa vesipulloa voi täyttää koulussa ulkona olevasta vesiautomaatista. Oppilaat eivät juo energiajuomia kouluaikana.

Välitunnit

Välituntien aikana alakoulun oppilaat ovat ulkona koulun välituntialueilla, yläkoululaiset saavat olla sisällä. Kuumalla ilmalla ja sateella kaikki oppilaat saavat olla sisällä.

Wilma

Wilman kautta huoltajat saavat tietoa oppilaan/opiskelijan koulunkäynnistä ja koulun tapahtumista, voivat olla yhteydessä opettajiin ja koulun muuhun henkilökuntaan, ilmoittavat ja selvittävät oppilaan/opiskelijan poissaolot sekä voivat lukea koulun tiedotteita. Wilmasta löytyy myös oppilaan/opiskelijan jaksoittain vaihtuva lukujärjestys.

Wilmaan pääset tästä.

Yleiset turvallisuusnäkökohdat

Liikenne Fuengirolassa on vilkasta, joten kotona on hyvä keskustella liikenneturvallisuudesta koulumatkoilla sekä vapaa-ajalla.

Kotona on hyvä keskustella turvallisesta liikkumisesta vapaa-ajalla ja rohkaista heti kertomaan kotona, jos lapsi tai nuori joutuu tilanteisiin, jotka hän kokee ahdistavaksi tai pelottavaksi. Varsinkin alakoululaisten kohdalla kannattaa miettiä, milloin kaupungilla liikutaan. Mitä myöhempään lapset ja nuoret liikkuvat yksin kaduilla, sitä todennäköisempää on joutua hankaluuksiin.