Periaatteita ja käytänteitä

Aamupäiväkerho

Maksuton aamupäiväkerho toimii maanantaista perjantaihin klo 8.15–9.45. Aamupäiväkerhon toiminnasta vastaa koulunkäynninohjaaja Heidi Reini. Aamupäiväkerho on tarkoitettu esiopetuksen ja 1.–3. luokkien oppilaille, ja siihen on haettava erikseen. Hakulomakkeita saa kansliasta ja aamupäiväkerhon ohjaajalta.

Arviointi lukiossa

Jokaisen jakson lopuksi järjestetään arviointiviikko, joka kestää kuusi päivää. Arviointiviikko voi kurssikokeen sijaan tai lisäksi sisältää erilaisia arviointitilanteita. Opinto-ohjaaja laatii arviointiviikon aikataulun, joka on nähtävillä ilmoitustaululla ja Wilmassa. Arviointiviikon kurssikokeet ja muut arviointitilanteet alkavat klo 8.30 tai klo 12.30, ja päättyvät erikseen ilmoitettuna aikana.

Lue lisää lukion opiskelijan arvioinnista lukion opinto-oppaasta.

Arviointi perusopetuksessa

Lue perusopetuksen oppilaan arvioinnista täältä.

Arvoesineet, rahat yms.

Arvoesineet, rahat yms. ovat koulussa omalla vastuulla. Koulu ei vastaa kadonneesta tai vahingoittuneesta omaisuudesta. Varsinkin pienimmillä oppilailla kioskipäivinä rahaa kannattaa olla mukana vain vähän ja rahan lainaamista oppilaiden kesken on syytä välttää.

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry

Kannatusyhdistys toimii koulutuksen järjestäjänä.

Erityisopetus

Perusopetuksen oppilaalle ja lukion opiskelijalle, jolla on oppimisvaikeuksien tai muiden syiden takia vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, tarjotaan erityisopettajan tukea.

Lue lisää erityisopetuksesta täältä.

Espanjan kieli

Kaikki esi- ja perusopetuksen oppilaat opiskelevat espanjaa kaksi vuosiviikkotuntia. Lukiossa espanjaa voi opiskella valinnaisena kielenä.

Harjoittelijat

Lukuvuoden aikana koulussamme on opiskelijoita, jotka tekevät opetusharjoittelua niin luokan- kuin aineenopetuksessa sekä erityisopetuksessa ja oppilaanohjauksessa. Lisäksi on ammatillista perustutkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia eri alojen opiskelijoita, jotka suorittavat opintoihinsa kuuluvaa työharjoittelua.

Ilmoitustaulut

Ulkoportin vieressä on pieni koulun ja vanhempainyhdistyksen ilmoitustaulu, jossa muistutetaan ajankohtaisista asioista. Päätalon ala-aulassa on yleinen ilmoitustaulu, josta löytyy muun muassa koevarauslista, liikunnan ja kestävän kehityksen omat ilmoitustaulut sekä yhteinen KiVa Koulun, Liikkuvan koulun, oppilaskunnan ja tukioppilaiden ilmoitustaulu. Lukion opiskelijoille on oma ilmoitustaulunsa C-tilan aulassa.

Iltapäiväkerho

Maksullinen iltapäiväkerho toimii maanantaista perjantaihin klo 13–16. Iltapäiväkerhon toiminnasta vastaa esiopetuksen opettaja Kristiina Lindström. Iltapäiväkerho on tarkoitettu esiopetuksen ja 1.–2. luokkien oppilaille, ja siihen on haettava erikseen. Hakulomakkeita saa kansliasta ja iltapäiväkerhon ohjaajalta.

Jos esikoulun–5. luokan oppilas ei osallistu iltapäiväkerhoon tai muihin kerhoihin, hänet pitää hakea koulusta, kun koulupäivä päättyy. Koulun pihalla ei ole valvontaa iltapäivän oppituntien aikana!

Lue lisää iltapäiväkerhosta täältä.

Jälki-istunto

Mikäli oppilas käyttäytyy väkivaltaisesti, jää kiinni tupakoinnista tai nuuskan käytöstä kouluaikana tai rikkoo koulun järjestyssääntöjä kasvatuskeskusteluista huolimatta, hänet voidaan määrätä enintään kahden tunnin jälki-istuntoon.

Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä sekä harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan. Jälki-istunto järjestetään aina kouluajan ulkopuolella.

Järjestyssäännöt

Tutustu perusopetuksen järjestyssääntöihin täällä.

Tutustu lukion järjestyssääntöihin täällä.

Kanslian aukioloajat

Kanslia on avoinna ma–to 9–15.

Kasvatuskeskustelu

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen keino puuttua oppilaan epäasialliseen käytökseen perusopetuksessa. Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun.

Kasvatuskeskusteluun johtavia tilanteita ovat esimerkiksi toistuva myöhästely, toistuva kotitehtävien laiminlyönti, toistuva oppituntien häirintä (esim. luvaton kännykän käyttö), vilpillinen menettely kokeessa, luvaton poissaolo, ilkivalta, luvaton poistuminen koulualueelta, epäasiallinen kielenkäyttö ja epäasiallinen käytös opettajaa tai muuta koulun henkilökuntaan kuuluvaa kohtaan tai toistuva muu järjestyssääntöjen rikkominen. Jälki-istunto annetaan heti, mikäli oppilas käyttäytyy väkivaltaisesti tai jää kiinni tupakoinnista tai nuuskan käytöstä kouluaikana.

Kun oppilas määrätään kasvatuskeskusteluun, siitä ilmoitetaan huoltajalle wilmaviestillä. Tarvittaessa huoltajalle tarjotaan mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun.

Mikäli oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kasvatuskeskustelun jälkeen, hänet voidaan määrätä uudelleen kasvatuskeskusteluun, johon pyydetään mukaan apulaisrehtori ja oppilaan huoltajat. Toistuvat kasvatuskeskustelut johtavat kahden tunnin jälki-istuntoon.

Kaveri tutustumassa kouluun

Toistaiseksi oppilaalla/opiskelijalla ei voi olla kaveria mukana tutustumassa kouluun.

Kerhot

Koulu järjestää lukuvuoden aikana kerhoja, joista useimmat ovat maksuttomia. Kerhoihin voivat osallistua kaikki oman koulun oppilaat ja opiskelijat. Aktiivisesta osallistumisesta kerhoon lukuvuoden aikana lukion opiskelija voi saada opintosuorituksiinsa koulukohtaisen kurssin tai osallistuminen voidaan laskea lukiokurssin osasuoritukseksi.

Lue lisää kerhoista täältä.

Kestävä kehitys (KEKE)

Lue lisää kestävästä kehityksestä täältä.

Kirjasto

Koululla on kirjasto. Lasten ja nuorten kirjat ovat päätalon pohjakerroksessa. Aikuisten kirjat ovat lukion tiloissa. Aukioloajat ovat ilmoitustaululla.

KiVa Koulu

Koulussa on käytössä KiVa Koulu -ohjelma. Opettajat Veera Harjupatana ja Annaleea Rantanen toimivat koulumme KiVa Koulu -koordinaattoreina.

Lue lisää KiVa Koulu -ohjelmasta täältä.

Kodin ja koulun yhteistyö

Koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin mukaisesti koulu tekee tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa. Tieto kodin ja koulun välillä kulkee kotitiedotteen, Wilman, sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Mahdollisimman paljon pyritään myös tapaamaan huoltajia henkilökohtaisesti. Huoltajille järjestetään kotiväeniltoja sekä luokanopettajien ja -ohjaajien kehityskeskusteluja. Huoltajat kutsutaan mukaan yhteisiin teemapäiviin ja tapahtumiin, joissa pyritään hyödyntämään huoltajien erityisosaamista.

Kokeet perusopetuksessa

Perusopetuksen koepäivät merkitään Wilmaan ja päätalon ala-aulan ilmoitustaululla olevaan koevarauslistaan.

Kokeita pidetään maksimissaan kolme viikossa. Varsinaiseksi kokeeksi ei tulkita esimerkiksi sanakokeita, käsitetestejä ja muita vastaavia normaaleiksi kotitehtäviksi rinnastettavia kirjallisia näyttöjä. Kokeita ei pidetä heti lomaa seuraavana päivänä eikä yleensä peräkkäisinä päivinä.

Kotitehtävät

Koulu panostaa laadukkaaseen opetukseen. Opettajat valmistelevat hyvin oppituntinsa, ja samaa edellytetään myös oppilailta ja opiskelijoilta. Käytännössä se merkitsee sitä, että he saavat kotitehtäviä päivittäin, ja ne on luettava ja tehtävä. Vaikka kotitehtävien tekoa kontrolloidaan koulussa, koulu edellyttää, että kotonakin niiden tekoa seurataan.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt perusopetuksen oppilas voidaan määrätä koulupäivän jälkeen enintään tunnin ajaksi suorittamaan tehtäviään. Kolmannesta kerrasta alkaen opettaja lähettää kotitehtävänsä laiminlyöneen 6.–9. luokan oppilaan läksyparkkiin.

Koulumatkat

Esikoulun–5. luokan oppilaan huoltajat tuovat lapsen kouluun ja hakevat hänet koulusta, mikä on yleinen tapa Espanjassa. 6.–9. luokan oppilaan huoltajilta kysytään kirjallisesti, kulkeeko lapsi/nuori koulumatkan huoltajan kanssa vai ottavatko huoltajat vastuun siitä, että lapsi/nuori kulkee koulumatkat yksin.

Poliisin ohjeiden mukaan koulun portin eteen ei saa pysäköidä autoa eikä myöskään pysähtyä ottamaan lapsia kyytiin. Portin edusta pidetään täysin vapaana autoista.

Koulutyön tukihenkilö

Koulutyön tukihenkilöinä toimivat Nina Tölli ja Risto Tervonen.

Koulutyön tukihenkilön tehtävänä on lasten ja nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja koulunkäynnin tukeminen. Koulutyön tukihenkilö hahmottaa oppilaan koulunkäynnin ja elämäntilanteen kokonaisuuden, tukee lasta ja nuorta koulun arjessa ja rakentaa turvallista oppimisympäristöä yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa, opettajien ja opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

Lue lisää koulutyön tukihenkilöistä täältä.

Kummiluokkatoiminta

Kummiluokkatoiminta on osa koulun yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Kummiluokkatoiminnan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja kouluviihtyvyyttä, poistaa pienempien oppilaiden pelkoa isompia oppilaita kohtaan, kasvattaa oppilaita vastuunottoon sekä luoda arkea, jossa oppilaat oppivat huomioimaan ja kohtamaan eri-ikäiset koulutoverinsa.

Toimintaa suunnitellaan sekä opettajien että oppilaiden kanssa. Yhteiset peli-, leikki- ja askartelutuokiot rikastuttavat koulupäiviä, tuovat vaihtelua ja iloa arkeen. Pienelle oppilaalle oma kummi on tärkeä "iso" ihminen, jota katsotaan ihaillen ylöspäin. Kummina toimiminen on vastuullinen tehtävä, jossa oppilas toimii vanhemman oppilaan roolimallina ja toisaalta itse saa hetkittäin heittäytyä leikkiin.

Lukuvuoden 2020–2021 kummiluokkaparit ovat seuraavat:

esikoulu ja 9AB

1. lk ja 5AB

2. lk ja 8AB

3. lk ja 7AB

4. lk ja 6. lk

Kuraattori

Vastaavan kuraattorin Salla Heiskasen vastaanotto tarjotaan etäpalveluna. Vaihtoehtoina ovat puhelin- tai videopuheluvastaanotto. Salla Heiskaseen voi ottaa yhteyttä sähköpostitse salla.heiskanen@suomalainenkoulu.net tai puhelimitse (+34) 603 488 570.

Lue lisää täältä.

Kuvaus- ja videointilupa

Lapsen/oppilaan/opiskelijan tuotoksen (piirustus, maalaus, video ym.) käyttöön koulumme www-sivustolla (www.suomalainenkoulu.net), Facebook-sivuilla ja julkaisuissa kysytään kirjallinen lupa. Tunnistettavan kuvan (ilman nimeä) julkaisemiseen vanhempainyhdistyksen vuosikalenterissa sekä koulun tapahtumia kuvaavan uutisoinnin/tiedottamisen yhteydessä kysytään myös kirjallinen lupa.

Samoin kysytään kirjallinen lupa koulun tapahtumista kuvattavien videoiden julkaisemiseen koulumme kotisivuilla ja Facebook-sivuilla.

Toisten oppilaiden/opiskelijoiden ja henkilökunnan valokuvaaminen ja videointi on kielletty. Kielto koskee myös kuvan ja äänen lähettämistä suoratoistona (ns. livestream) oppitunnilta ilman opetukseen liittyvää syytä.

Kännykkä ja muut mobiililaitteet

Perusopetuksen oppilaan huoltajalta kysytään kirjallinen suostumus oppilaan oman mobiililaitteen (älypuhelin, tabletti) käyttämiseen oppimisen tukena koulussa.

Mikäli matkapuhelinta tai muuta mobiililaitetta ei käytetä opiskeluvälineenä opettajan luvalla, sen käyttö oppitunnilla tai muussa koulun opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa on kielletty. Koulu edellyttää, että mobiililaite on tällöin häiriötä aiheuttamattomassa tilassa.

Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa perusopetuksen oppilaalta matkapuhelin tai muu mobiililaite, jos oppilas häiritsee sillä opetusta tai oppimista. Laite palautetaan oppilaalle oppitunnin päätyttyä ja opettaja laittaa merkinnän Wilmaan.

Mobiililaitteen käytöllään opetusta häiritsevä lukion opiskelija poistetaan luokasta ja siitä laitetaan merkintä Wilmaan.

Matkapuhelinta tai muuta mobiililaitetta ei käytetä kouluravintolassa eikä ilman lupaa koulun tilaisuuksissa.

Välitunnilla koulun oppilasverkko on tarkoitettu vain internetin ja sosiaalisen median vastuulliseen käyttöön.

Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu

Liikkuva koulu -ja Liikkuva opiskelu -ohjelman avulla kehitetään entisestään koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria. Tavoitteena on lisätä oppilaiden ja opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä koulupäivän aikana, vähentää istumista, kehittää oppilaiden ja opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja ja toisten huomioonottamista sekä lisätä oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta ja viihtyisyyttä, ja näin tehostaa myös oppimista.

Lue lisää Liikkuva koulu -ohjelmasta täältä.

Lue lisää Liikkuva opiskelu -ohjelmasta täältä.

Liikunta

Liikunnanopetuksen tavoitteena on monipuolisten liikuntataitojen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen kannustaminen myös vapaa-ajalla. Opetuksen lähtökohtana on liikunnan ilo ja yhdessä tekeminen. Liikunnanopetuksen arvioinnissa painotetaan erityisesti toisen huomioonottamista, reilua peliä ja omien kykyjensä mukaista yrittämistä. Koulu tarjoaa lisäksi useita liikuntakerhoja perusopetuksen oppilaille ja lukiolaisille.

Liikuntaa opettavat opettajat antavat oppilaille ja opiskelijoille kirjallisena liikuntasuunnitelman, jossa on jokaisen liikuntatunnin aihe ja tarvittavat varusteet.

Liikuntasuunnitelmat ovat nähtävillä myös ilmoitustauluilla. Liikuntapaikoille mennään opettajan johdolla liikennesääntöjä sekä varovaisuutta noudattaen.

Maksut

Koulusta tulee sähköisesti valmis lasku sen mukaan, mikä laskutustapa ilmoittautumisen yhteydessä on valittu.

Lue lisää koulumaksuista perusopetuksessa täältä.

Lue lisää koulumaksuista lukiossa  täältä.

Move! -mittaukset

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn mittausjärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Mittaukset tuottavat muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin.

Koulumme 5. ja 8. luokkalaisten Move! -mittaukset toteutetaan osana liikunnan opetusta.

Opetussuunnitelma

Kaikilla vuosiluokilla noudatetaan Aurinkorannikon suomalaisen koulun opetussuunnitelmaa, joka perustuu Suomen valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin.

Opiskeluhuolto

Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa oppilas- ja opiskelijahuollosta käytetään yhteisnimitystä opiskeluhuolto.

Apulaisrehtori Anita Wegner-Heinänen vastaa koulun opiskeluhuollosta ja johtaa sekä esi- ja perusopetuksen että lukion koulukohtaista opiskeluhuoltoryhmää.

Lue lisää opiskeluhuollosta täältä.

Oppilas- ja opiskelijakunta

Lue oppilas- ja opiskelijakunnasta täältä.

Oppituntien ajat

Esiopetus: klo 9.00-13.00

Perusopetus:

Perusopetus:Huomiot
8.15/8.30/9.00–9.45
10.00–11.15Ruokailut erillisen aikataulun mukaan
11.45–13.00 Välipala klo 13.00
13.20–14.35
14.45–16.00/16.15

Ruokailu vaikuttaa 2. ja 3. tunnin alkamis- ja loppumisaikoihin.

Lukio:

Lukiokoulutus
8.30-9.45
9.55-11.10
11.25-12.10, ruokailu 12.10-12.40, tunti jatkuu klo 12.40-13.10
13.20-14.35
14.45-16.00

Poissaolot

Oppilaalla/opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole tilapäisesti myönnetty siitä vapautusta.

Mikäli oppilas/opiskelija joutuu lääkärin, terveydenhoitajan tai muun opiskeluhuoltohenkilön luona käynnin tai luottamustehtävän takia olemaan poissa oppitunnilta, tulee hänen sopia siitä tunnin pitäjän tai luokanopettajan/luokanohjaajan/ryhmänohjaajan kanssa.

Jos perusopetuksen oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hän ei saa poistua koulusta ilman terveydenhoitajan, opettajan tai apulaisrehtorin/rehtorin antamaa lupaa.

Jos lukion opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, hän ilmoittaa siitä opinto-ohjaajalle tai lukiolla olevalle opettajalle.

Sairaustapauksissa huoltaja ilmoittaa poissaolosta koululle mahdollisimman pian Wilman kautta, sähköpostilla tai puhelimitse.

Muissa poissaoloissa sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa lomaa anotaan sähköpostitse tai wilmaviestillä viimeistään kaksi päivää ennen anotun loman alkamispäivää. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää perusopetuksessa luokanopettaja tai luokanohjaaja ja lukiokoulutuksessa ryhmänohjaaja. Yli kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa apulaisrehtori.

Perusopetuksen oppilas voidaan määrätä korvaamaan luvattomat poissaolot (pinnaamiset, pommiin nukkumiset yms.) ylimääräisellä ajalla.

Lukiokoulutuksessa selvittämättömät poissaolot saattavat johtaa kurssin keskeytymiseen. Jos kurssin aikana opiskelijan tiedoista ja taidoista ei saada riittävästi näyttöä, niin kurssia ei voida arvioida. Siksi myös poissaolojen suuri määrä on riittävä peruste kurssin keskeytymiseen, olipa poissaolojen syy mikä tahansa.

Poistuminen koulualueelta

Koulualueelta poistuminen koulupäivän aikana on kielletty perusopetuksen oppilailta. Liikuntapaikoille, lukiolle, A-, B- ja D-tiloihin siirrytään opettajan johdolla.

Potku- ja skeittilaudat, tasapainoskootterit, rullaluistimet yms.

Perusopetuksen oppilaat eivät saa tuoda potku- ja skeittilautoja, sähköpotkulautoja, tasapainoskoottereita, rullaluistimia yms. koulualueelle.

Psykologi

Psykologi Camilla Lindström on koululla sopimuksen mukaan.

Lue lisää täältä.

Päähineet

Päähineitä, kuten lippalakkeja, huppuja ja pipoja ei pidetä päässä oppitunneilla, ruokailussa eikä koulun yhteisissä tilaisuuksissa.

Rehtori

Rehtorin tavoittaa parhaiten sähköpostitse rehtori(at)suomalainenkoulu.net tai varaamalla hänelle ajan etukäteen.

Ruokailu

Päivittäinen kouluruoka sisältyy koulumaksuun. Ruokailu tapahtuu ruokailuvuorojen mukaisesti. Kouluravintolaan siirrytään rauhallisesti opettajan johdolla. Jokainen ottaa ruokaa vain sen verran kuin varmasti jaksaa syödä. Ruokalassa noudatetaan opettajien sekä keittiöhenkilökunnan ohjeita ja ruokailtaessa noudatetaan hyviä ruokailutapoja.

Kasvisruokavaihtoehto on sovittava erikseen. Allergiat tulee ilmoittaa suoraan keittiöön. Välipalaa myydään iltapäivisin perusopetuksen oppilaille. Lukiossa on oma kahvio.

Ruokalista löytyy täältä.

Suomi toisena kielenä (S2)

Koulumme S2-opetuksesta vastaavat erityisopettajat yhteistyössä äidinkielenopettajien ja luokanopettajien kanssa.

Tapaturmavakuutus

Oppilaat ja opiskelijat on vakuutettu koulun puolesta vakuutusyhtiö Allianzissa kouluaikana ainoastaan tapaturman varalta. Sairaustapauksia varten jokaisella Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalla oppilaalla ja opiskelijalla tulisi olla Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti, mikäli yksityistä vakuutusta ei ole.

Tapaturman sattuessa oppilas/opiskelija tarvittaessa lähetetään kansliasta saatavan vahinkoilmoituksen kanssa vakuutusyhtiön määräämään lääkärikeskukseen tai sairaalaan. Tapaturmasta ilmoitetaan heti oppilaan/opiskelijan huoltajalle.

Teemapäivät ja tapahtumat

Lue lisää täältä.

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja Petriina Thomander-Salin on paikalla päivittäin klo 8.30–16. Vastaanotto ilman ajanvarausta on klo 9–10. Sen jälkeen terveydenhoitaja keskittyy terveystarkastuksiin.

Lue lisää täältä.

Tiedottaminen

Koulu julkaisee pari kertaa kuukaudessa kotitiedotteen ajankohtaisista asioista. Samassa tiedotteessa myös vanhempainyhdistys ilmoittaa toiminnastaan. Kotitiedote on näkyvillä ulkoportin vieressä olevalla ilmoitustaululla sekä koulun kotisivuilla ja Wilmassa.

Tukiopetus

Oppilaalla ja opiskelijalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Aloitteen tukiopetuksesta tekee oppilas/opiskelija itse, huoltaja tai opettaja.

Tukioppilaat ja tutoropiskelijat

Koulumme tukioppilastoiminta noudattaa MLL:n toimintaperiaatteita ja -käytänteitä. Koulumme tukioppilaat ovat 8.–9. luokkalaisia oppilaita, jotka koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden kanssa ja olemaan heidän tukenaan. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa.

Tukioppilaat järjestävät mm. ryhmäyttämistunteja ja välituntitoimintaa, antavat neuvoja ja toimivat luotto-oppilaina nuoremmille koululaisille sekä puuttuvat kiusaamiseen ja riitoihin. Lisäksi he osallistuvat uusien oppilaiden tutustuttamiseen sekä toimivat aktiivisina jäseninä erilaisten koulun tapahtumien toteuttamisessa. Toimintaa järjestetään myös yhdessä oppilaskunnan kanssa.

Lukiolla on tutor-opiskelijoita, jotka toimivat uusien opiskelijoiden vertaistukena ja perehdyttävät lukiomme käytänteisiin. He auttavat, opastavat ja tukevat erityisesti lukio-opintojen alussa olevia opiskelijoita. Heiltä saa myös ohjeita opintosuunnitelmien laatimisessa. Mikäli tarpeen, he tutustuttavat opiskelijoita Fuengirolan kaupunkiin ja siellä oleviin paikkoihin sekä kertovat erilaisista harrastusmahdollisuuksista.

Lue lisää tutor-toiminnasta täältä.

Työelämään tutustuminen (TET)

Opetussuunnitelman mukaiset työelämään tutustumisjaksot järjestetään 7.–9. luokilla. 7. luokkien yksti TET-päivä on joulukuussa. 8. ja 9. luokkien TET-jaksot ovat keväällä myöhemmin ilmoitettavana aikana.

Työ- ja loma-ajat

Katso työ- ja loma-ajat täältä.

On tärkeää, että oppilas/opiskelija on paikalla heti koulutyön alkaessa, koska ensimmäisinä päivinä käydään läpi alkavan lukuvuoden periaatteet ja käytänteet.

Vanheimpainyhdistys

Jokainen huoltaja on automaattisesti koulumme vanhempainyhdistyksen jäsen. Jäsenmaksua ei ole ja toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhdistys kerää varoja muun muassa julkaisemalla vuosittain koulun kalenterin sekä järjestämällä tapahtumia kuten myyjäisiä ja kirpputoreja. Varat käytetään kokonaisuudessaan oppilaiden ja opiskelijoiden hyväksi.

Lue lisää vanhempainyhdistyksestä täältä.

Vesi

Lämpimillä ilmoilla on tärkeää, että oppilaalla/opiskelijalla on vesipullo mukana koulussa. Liikuntatunneilla vesipullo on välttämätön. Koulu toivoo, että oppilaat joisivat nimenomaan vettä eivätkä virvoitusjuomia. Omaa vesipulloa voi täyttää koulussa ulkona olevasta vesiautomaatista. Oppilaat eivät juo energiajuomia kouluaikana.

Välitunnit

Välituntien aikana alakoulun oppilaat ovat ulkona koulun välituntialueilla, yläkoululaiset saavat olla sisällä. Kuumalla ilmalla ja sateella kaikki oppilaat saavat olla sisällä.

Wilma

Wilman kautta huoltajat saavat tietoa oppilaan/opiskelijan koulunkäynnistä ja koulun tapahtumista, voivat olla yhteydessä opettajiin ja koulun muuhun henkilökuntaan, ilmoittavat ja selvittävät oppilaan/opiskelijan poissaolot sekä voivat lukea koulun tiedotteita. Wilmasta löytyy myös oppilaan/opiskelijan jaksoittain vaihtuva lukujärjestys.

Wilmaan pääset tästä.

Yleiset turvallisuusnäkökohdat

Liikenne Fuengirolassa on vilkasta, joten kotona on hyvä keskustella liikenneturvallisuudesta koulumatkoilla sekä vapaa-ajalla.

Kotona on hyvä keskustella turvallisesta liikkumisesta vapaa-ajalla ja rohkaista heti kertomaan kotona, jos lapsi tai nuori joutuu tilanteisiin, jotka hän kokee ahdistavaksi tai pelottavaksi. Varsinkin alakoululaisten kohdalla kannattaa miettiä, milloin kaupungilla liikutaan. Mitä myöhempään lapset ja nuoret liikkuvat yksin kaduilla, sitä todennäköisempää on joutua hankaluuksiin.