Kestävä kehitys (KeKe) Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa

Kestävän kehityksen teemat

Koulumme kestävän kehityksen teemoiksi (painopistealueiksi) on valittu lukuvuosiksi 2019-2020 on valittu:

  • Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys
  • Ravinto ja terveys
  • Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
  • Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
  • Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointi

Kestävän kehityksen teemat ovat jatkuvasti läsnä aikaansa seuraavien sekä vastuullisten oppilaitosten arjessa ja uuden OPS:n myötä niiden näkyvyys on entisestään kasvanut. Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa kestävän kehityksen työtä on tehty jo vuosia.

Pitkäjänteisen työn on huomioinut Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, joka on myöntänyt Aurinkorannikon suomalaiselle koululle kestävän kehityksen sertifikaatin. Olemme ensimmäinen ulkosuomalainen koulu, jolle kyseinen tunnustus on annettu. Sertifikaatti myönnetään oppilaitokselle, joka toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikilla tasoilla koulun johtamisesta opetukseen sekä koulun arjen erilaisissa käytänteissä.

OKKA-säätiö luovutti sertifikaatin seuraavin saatesanoin:

“Aurinkorannikon suomalainen koulu ansaitsee kiitosta erityisesti vahvasti kulttuurisen kestävän kehityksen näkökulmaan nojaavasta toiminnastaan. Aurinkorannikon koulussa myös viihdytään, oppilaat tuntevat toisensa ja ovat ystäviä keskenään. Elämänhallintataidot, sopeutumiskyvyt ja itsetunnon vahvistaminen ovat koulun arjessa sosiaalisen kestävyyden peruspilareita. Oppilaat ovat mukana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa aktiivisina toimijoina. Opettajien osaaminen on korkeatasoista ja he ovat motivoituneita. Koulun johto resursoi kestävän kehityksen toimintaa. Vanhemmat tukevat monin tavoin koulun kasvatustyötä.”

Koulun kestävän kehityksen ohjelma pohjautuu toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Haluamme parantaa toimintaa entisestään ja toimia samalla esimerkkinä kestävän kehityksen asioissa niin koulun oppilaille, kotiväelle, henkilökunnalle kuin myös muille koulua ympäröiville yhteisöille.

Aurinkorannikon suomalainen koulu on jo sijaintinsa ansiosta hyvin monikulttuurinen koulu. Oppilaille keke-arki tuo mukanaan mukavan, turvallisen ja välittävän ilmapiirin. Pyrimme välittämään oman ympäristömme hyvinvoinnista, meitä ympäröivistä ihmisistä, muista yhteisöistä sekä luonnosta. Samalla oppilaat oppivat huomioimaan näitä seikkoja myös arkipäivän erilaisissa toiminnoissa ja valinnoissa.

Sosiaalisen kestävyyden lähtökohtana on, että koulussamme viihtyvät kaikki siellä työskentelevät, niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin. Koulun panostus tähän osa-alueeseen näkyy selvimmin erilaisissa ryhmäyttämistapahtumissa, kummiluokkatoiminnassa, aktiivisessa oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnassa, keke-tiimissä, KiVa Koulu -toiminnassa, Liikkuva koulu -toiminnassa sekä erilaisissa teemapäivissä. Myös monenlainen kerhotoiminta on koulupäivien jälkeen vilkasta. Sosiaalinen kestävyys ja se, että kaikki viihtyvät koulussa, vaatii paljon työtä.

Keke-tiimi

Keke-koordinaattorina toimii Piia Kallunki.  Henkilökunnan edustajista, oppilaista ja opiskelijoista koostuva Keke-tiimi edistää ja seuraa kestävän kehityksen eri osa-alueiden (sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen) toteutumista koulussamme. Keke-tiimissä on edustaja jokaiselta luokka-asteelta, esiopetuksesta lukioon.

Kathy ja Yanel

Kathy ja Yanel ovat koulumme kummioppilaita. He asuvat Hondurasissa ja tuemme heidän koulunkäyntiään ACOES-säätiön kautta. Rahoja kummilapsille olemme hankkineet mm. vähentämällä käsipaperin kulutusta, sekä erilaisilla kampanjoilla, kuten kierrätys- ja vaihtotorit, joiden tuotto on ohjattu Kathyn ja Yanelin hyväksi. Projektin yhteyshenkilönä koulullamme toimii Laura Lämsä.

Keke-torit

Koulumme Keke-ryhmä järjestää säännöllisesti keke-toreja, joille voi tuoda ylimääräistä tavaraa vaihtoon tai lahjoittaa myyntiin. Tuotot keke-torilta menevät koulun oppilastoimintaan sekä kummilapsille Hondurasiin.

Kestävä kehitys kouluruokailussa

Kestävä kehitys otetaan koko ajan huomioon myös kouluruokailussa. Koulussamme ruoka valmistetaan omassa keittiössä. Kasviksia käytetään runsaasti. Luonnolliset kasvikset ja täysjyvätuotteet ovatkin kouluruokiemme perusta. Joka viikko on yksi kasvisruokapäivä. Punaista lihaa käytetään hyvin vähän.

Kouluruokailussa kiinnitämme myös koko ajan huomiota hyviin ruokailutapoihin sekä siihen, että ruokaa otetaan sen verran kuin syödään. Lisää voi aina hakea. Kuorimajätteet ja ruokajäämät haetaan läheiselle maatilalle eläinten ravinnoksi.

Myös kotitalousopetuksessa ja kokkikerhoissa oppilaille painotetaan kestävän kehityksen periaatteita sekä hyvän ja puhtaan ravinnon merkitystä.