Opiskeluhuolto

Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa oppilas- ja opiskelijahuollosta käytetään yhteisnimitystä opiskeluhuolto. Opiskeluhuollon tavoitteena on oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen sekä niiden edellytyksiä lisäävä toiminta kouluyhteisössä. Opiskeluhuolto on tärkeä osa koulun kasvatus- ja opetustehtävää ja siinä otetaan huomioon lapsen ja nuoren edun ensisijaisuus.

Toimivalla opiskeluhuollolla ehkäistään ongelmien syntymistä, turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville ja edistetään kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen kasvattaa kouluviihtyvyyttä ja motivaatiota, mikä edistää oppimista. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla ja opiskeluhuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien tehtävä. Jokaisen koulun aikuisen tulee toimia havainnoijana ja viestinviejänä niin, että huolenaiheet havaitaan ja niihin puututaan mahdollisimman varhain.

Opiskeluhuolto koostuu opetussuunnitelman mukaisesta opiskeluhuollosta ja opiskeluhuollon palveluista, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan ja opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Käytänteitä, muotoja ja toimintatapoja kehitetään kouluyhteisössä ja eri yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen, opiskelijaan ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi oppilailla ja opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Perusopetuksen ja lukion opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa.

Apuliasrehtori Laura Vairila vastaa koulun opiskeluhuollosta ja toimii opiskeluhuoltoasioissa koordinaattorina.
puhelin (+34) 634 690 668
laura.vairila@suomalainenkoulu.net