Psykologi

Psykologi Camilla Lindström on koululla sopimuksen mukaan. Psykologiin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse camilla.lindstrom@suomalainenkoulu.net tai puhelimitse (+34) 606 995 100.

Koulupsykologi toimii lapsen ja nuoren psykologisen kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisen tukena. Psykologi auttaa oppilaita ja opiskelijoita koulunkäyntiin, oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Psykologin puoleen voi kääntyä, jos oppilaalla tai opiskelijalla on esimerkiksi oppimis- tai keskittymisvaikeuksia, koulupelkoa, jännittämistä, ahdistusta, itsetunto- tai mielialaongelmia, käyttäytymiseen liittyviä haasteita tai isoja elämänmuutoksia.

Psykologiin voi ottaa yhteyttä oppilas tai opiskelija itse tai huoltaja. Kiireellisissä tapauksissa oppilaalle tai opiskelijalle järjestetään mahdollisuus keskusteluun samana tai seuraavana työpäivänä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (luku 3, 18 §) mukaan huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käymästä psykologin luona.

Ensimmäisellä käynnillä psykologi arvioi oppilaan tai opiskelijan kokonaistilanteen ja tuen tarpeen, ja tarvittaessa hänen yksilökohtaisen opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyviä asioita käsitellään yksilökohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Lastensuojelulain (luku 5, 25 §) mukaan psykologi on velvollinen salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan oppilaan tai opiskelijan kotikunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos hän on tehtävässään saanut tietää lapsesta tai nuoresta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhdessä lapsen tai nuoren ja hänen huoltajansa kanssa tehtynä pyyntönä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi.

Psykologi voi tehdä oppimisvaikeuksien arvioimiseksi ja tukitoimien suunnittelemiseksi tarvittavia oppimiseen, keskittymiseen, koulunkäyntiin ja tunne-elämän vaikeuksiin liittyviä psykologisia tutkimuksia. Perusopetuksen oppilaan tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään erityisopettajan johdolla moniammatillisena yhteistyönä, joka voidaan toteuttaa konsultoimalla psykologia. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvä moniammatillinen yhteistyö ei kuulu yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.