Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa yhteisöllinen opiskeluhuolto ymmärretään keskeisenä osana koko oppilaitoksen toimintakulttuuria ja käytännön toimia. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea hyvinvoivista ihmisistä ja terveyttä tukevasta ympäristöstä koostuvaa kouluyhteisöä. Aktiivinen oppilaskunta-, tukioppilas- ja kummiluokkatoiminta ovat koulumme vahvuuksia ja aidon osallisuuden ja vaikuttamisen keinoja. Osallisuuden, kuulluksi tulemisen ja yhteisöön kuulumisen tunne ja kokemus ovat hyvinvoinnin keskeisiä elementtejä. Huoltajia kannustetaan osallistumaan yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiseen ja olemaan aktiivisesti mukana koulun toiminnassa.

Keskeinen koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria kehittävä ryhmä on koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä, jota johtaa apulaisrehtori Anita Wegner-Heinänen. Lisäksi ryhmään kuuluvat rehtori Maarit Paaso, erityisopettajat Laura Pippuri, Kaisa Häkkinen ja Emma Mannerkivi, kuraattori Henna Kinnunen, terveydenhoitaja Petriina Thomander-Salin, opinto-ohjaaja Nina Levlin, oppilaskunnan ohjaava opettaja Anne Niemi, Liikkuva koulu -koordinaattori ja koulutyön tukihenkilö Nina Tölli, koulutyön tukihenkilö Risto Tervonen, KiVa Koulu -koordinaattori Veera Harjupatana sekä tukioppilasohjaaja Aino Nuortimo. Tarpeen mukaan kokouksiin kutsutaan oppilaskunnan ja huoltajien edustajia. Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen viikko.

Koulukohtaisen opiskeluhuoltoryhmän keskeinen tehtävä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä koulun yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Ryhmä keskittyy yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamallien ja menetelmien käytön lisäämiseen ja sitä kautta oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen, kiusaamisen ehkäisemiseen, työrauhan ja koulun ilmapiirin parantamiseen. Lisäksi ryhmän jäsenet ovat aktiivisia toimijoita teemapäivien ja -viikkojen suunnittelussa ja järjestämisessä. Erityistä huomiota kiinnitetään tavoitteelliseen ryhmäyttämiseen koko lukuvuoden ajan ja aina uusien oppilaiden ja opiskelijoiden tullessa kouluyhteisöön. Ryhmistä, luokista ja koko kouluyhteisöstä keskustellaan vain yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla. Koulukohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä ei käsitellä yksittäistä oppilasta tai opiskelijaa koskevia asioita.