Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa yhteisöllinen opiskeluhuolto ymmärretään keskeisenä osana koko oppilaitoksen toimintakulttuuria ja käytännön toimia. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea hyvinvoivista ihmisistä ja terveyttä tukevasta ympäristöstä koostuvaa kouluyhteisöä. Aktiivinen oppilaskunta-, opiskelijakunta-, tukioppilas-, tutoropiskelija- ja kummiluokkatoiminta ovat koulumme vahvuuksia ja aidon osallisuuden ja vaikuttamisen keinoja. Osallisuuden, kuulluksi tulemisen ja yhteisöön kuulumisen tunne ja kokemus ovat hyvinvoinnin keskeisiä elementtejä. Huoltajia kannustetaan osallistumaan yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiseen ja olemaan aktiivisesti mukana koulun toiminnassa.

Koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria kehittävät koulukohtaiset opiskeluhuoltoryhmät, joita johtaa kuraattori Roosa Varis. Lisäksi esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, erityisopettajat, oppilaanohjaaja,  tukioppilasohjaaja, terveydenhoitaja, psykologi, oppilaskunnan ohjaava opettaja, KiVa Koulu -koordinaattori ja Liikkuva koulu -koordinaattori. Tarpeen mukaan kokouksiin kutsutaan oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen edustajia.

Lukion opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat kuraattorin lisäksi rehtori, apulaisrehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, tutoropiskelijoiden ohjaaja, terveydenhoitaja, psykologi, opiskelijakunnan ohjaava opettaja, Liikkuva opiskelu -koordinaattori ja ryhmänohjaajat. Tarpeen mukaan kokouksiin kutsutaan opiskelijakunnan ja vanhempainyhdistyksen edustajia.

Koulukohtaisten opiskeluhuoltoryhmien keskeinen tehtävä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä koulun yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Ryhmät keskittyvät yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamallien ja menetelmien käytön lisäämiseen ja sitä kautta oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen, kiusaamisen ehkäisemiseen, työrauhan ja koulun ilmapiirin parantamiseen. Lisäksi ryhmän jäsenet ovat aktiivisia toimijoita teemapäivien ja -viikkojen suunnittelussa ja järjestämisessä. Erityistä huomiota kiinnitetään tavoitteelliseen ryhmäyttämiseen koko lukuvuoden ajan ja aina uusien oppilaiden ja opiskelijoiden tullessa kouluyhteisöön. Ryhmistä, luokista ja koko kouluyhteisöstä keskustellaan vain yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla. Koulukohtaisissa opiskeluhuoltoryhmissä ei käsitellä yksittäistä oppilasta tai opiskelijaa koskevia asioita.