Kuraattori

Kuraattori on paikalla päivittäin klo 8–16. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä wilmaviestillä, sähköpostitse risto.tervonen@suomalainenkoulu.net tai puhelimitse (+34) 603 488 570.

Kuraattori auttaa sekä tukee oppilaita, opiskelijoita ja heidän perheitään opiskeluun, kasvuun, kehitykseen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Hän tukee työllään oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia, arjen sujumista, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita. Kuraattori tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja perhetilanteeseen liittyviin pulmiin tai oppilaan ja opiskelijan elämässä tapahtuviin muutoksiin.

Oppilas tai opiskelija voi itse varata kuraattorille ajan. Kiireellisissä tapauksissa oppilaalle tai opiskelijalle järjestetään mahdollisuus keskusteluun samana tai seuraavana työpäivänä.  Koulun aikuinen voi ohjata oppilaan tai opiskelijan kuraattorin vastaanotolle, mikäli koulussa on herännyt huoli oppilaan tai opiskelijan koulunkäynnistä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (luku 3, 18 §) mukaan huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä keskustelemasta kuraattorin kanssa.

Huoltajat voivat ottaa kuraattoriin yhteyttä, jos he ovat huolissaan huollettavansa koulunkäynnistä, jaksamisesta tai vapaa-aikaan liittyvistä asioista. Huoltajien toivotaan ottavan yhteyttä aina, jos kotona tapahtuu isoja oppilaan tai opiskelijan koulunkäyntiin vaikuttavia muutoksia.

Kuraattori tekee yhteisöllistä työtä luokkien ja ryhmien kanssa sekä osallistuu koko kouluyhteisön hyvinvointityöhön. Sosiaalialan asiantuntijana hän osallistuu monialaisten asiantuntijaryhmien toimintaan ja tekee yhteistyötä muiden opiskeluhuollon toimijoiden sekä tarvittaessa viranomaisten kuten lastensuojelun kanssa.

Lastensuojelulain (luku 5, 25 §) mukaan kuraattori on velvollinen salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan oppilaan tai opiskelijan kotikunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos hän on tehtävässään saanut tietää lapsesta tai nuoresta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhdessä lapsen tai nuoren ja hänen huoltajansa kanssa tehtynä pyyntönä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi.