Kuraattori

Kuraattori Henna Kinnunen on paikalla päivittäin klo 8–16. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä wilmaviestillä, sähköpostitse henna.kinnunen@suomalainenkoulu.net tai puhelimitse (+34) 603 488 570.

Koulukuraattorin työ on niin yksittäisten oppilaiden ja opiskelijoiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Kuraattori auttaa sekä tukee oppilaita, opiskelijoita ja heidän perheitään opiskeluun, kasvuun, kehitykseen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Hän tukee työllään oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia, arjen sujumista, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita. Kuraattori tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja perhetilanteeseen liittyviin pulmiin tai oppilaan ja opiskelijan elämässä tapahtuviin muutoksiin.

Kuraattori ottaa yhteyttä oppilaaseen tai opiskelijaan, kun koulussa on herännyt huoli oppilaan tai opiskelijan koulunkäynnistä. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä työotteella kuraattori pyrkii selvittelemään tilannetta ja pohtimaan mahdollisesti tarvittavia tukitoimia oppilaan tai opiskelijan omat toivomukset ja mielipiteet huomioon ottaen. Kuraattori tekee yhteistyötä opettajien, koulun muun henkilökunnan ja huoltajien kanssa.

Oppilas tai opiskelija itse voi varata kuraattorille ajan, jos hänellä on tarve jutella ja jakaa asioitaan ulkopuolisen, turvallisen ja luotettavan aikuisen kanssa. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi koulunkäyntivaikeudet, tunne-elämän vaikeudet, kaveri- ja seurusteluasiat, huoli luokkakaverista tai esimerkiksi vapaa-ajan viettoon tai perheeseen liittyvät ongelmat. Kiireellisissä tapauksissa oppilaalle tai opiskelijalle järjestetään mahdollisuus keskusteluun samana tai seuraavana työpäivänä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (luku 3, 18 §) mukaan huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä keskustelemasta kuraattorin kanssa.

Huoltajat voivat ottaa kuraattoriin yhteyttä, jos he ovat huolissaan lapsensa koulunkäynnistä, jaksamisesta tai vapaa-aikaan liittyvistä asioista. Huoltajien toivotaan ottavan yhteyttä aina, jos kotona tapahtuu isoja lapsen ja nuoren koulunkäyntiin vaikuttavia muutoksia. Huoltajien ja kuraattorin keskusteluissa pyritään tarkastelemaan kaikkien osapuolien käsitystä oppilaan tai opiskelijan tilanteesta. Yhdessä etsitään keinoja tämän auttamiseksi ja suunnitellaan, millaista yhteistyötä voidaan tehdä.

Kuraattori tekee yhteisöllistä työtä luokkien ja ryhmien kanssa sekä osallistuu koulukohtaisen opiskeluhuoltoryhmän jäsenenä koko kouluyhteisön hyvinvointityöhön. Kuraattori osallistuu sosiaalialan asiantuntijana monialaisten asiantuntijaryhmien toimintaan ja tekee yhteistyötä muiden opiskeluhuollon toimijoiden sekä tarvittaessa viranomaisten kuten lastensuojelun kanssa.

Lastensuojelulain (luku 5, 25 §) mukaan kuraattori on velvollinen salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan oppilaan tai opiskelijan kotikunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos hän on tehtävässään saanut tietää lapsesta tai nuoresta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhdessä lapsen tai nuoren ja hänen huoltajansa kanssa tehtynä pyyntönä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi.