Vastaava kuraattori

Vastaavan kuraattorin Salla Heiskasen vastaanotto tarjotaan etäpalveluna. Vaihtoehtoina ovat puhelin- tai videopuheluvastaanotto. Salla Heiskaseen voi ottaa yhteyttä sähköpostitse salla.heiskanen@suomalainenkoulu.net tai puhelimitse (+34) 603 488 570.

Kuraattori auttaa sekä tukee oppilaita, opiskelijoita ja heidän perheitään opiskeluun, kasvuun, kehitykseen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Kuraattori tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja perhetilanteeseen liittyviin pulmiin tai oppilaan ja opiskelijan elämässä tapahtuviin muutoksiin.

Oppilas tai opiskelija voi itse varata kuraattorille ajan. Koulun aikuinen voi ohjata oppilaan tai opiskelijan kuraattorin vastaanotolle, mikäli koulussa on herännyt huoli oppilaan tai opiskelijan koulunkäynnistä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (luku 3, 18 §) mukaan huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä keskustelemasta kuraattorin kanssa. Vastaava kuraattori Salla Heiskanen tekee tiivistä yhteistyötä koulutyön tukihenkilöiden Nina Töllin ja Risto Tervosen kanssa. 

Huoltajat voivat ottaa kuraattoriin yhteyttä, jos he ovat huolissaan lapsensa koulunkäynnistä, jaksamisesta tai vapaa-aikaan liittyvistä asioista. Huoltajien toivotaan ottavan yhteyttä aina, jos kotona tapahtuu isoja lapsen ja nuoren koulunkäyntiin vaikuttavia muutoksia. 

Lastensuojelulain (luku 5, 25 §) mukaan kuraattori on velvollinen salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan oppilaan tai opiskelijan kotikunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos hän on tehtävässään saanut tietää lapsesta tai nuoresta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhdessä lapsen tai nuoren ja hänen huoltajansa kanssa tehtynä pyyntönä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi.