Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle oppilaalle ja opiskelijalle annettavia koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (luku 3, 18 §) mukaan huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja.

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan ja opiskelijan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi tekevät tiivistä yhteistyötä erityisopettajien, muiden opettajien, koulun muun henkilökunnan ja huoltajien kanssa. Yhteistyössä panostetaan ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen.

Koulussa reagoidaan välittömästi oppilaita ja opiskelijoita koskeviin asioihin ja tapaamiset kuraattorin tai psykologin kanssa saadaan järjestettyä nopeasti. Tavoitteena on, että oppilailla, opiskelijoilla ja heidän huoltajillaan on matala kynnys hakea tarvitsemiaan palveluja. Huoltajia kannustetaan ottamaan yhteyttä kouluun mahdollisimman varhain, jos he havaitsevat lapsella tai nuorella tuen tarvetta tai ongelmia.

Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan aina tapauskohtaisesti yksittäisen oppilaan tai opiskelijan tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Asian käsittely monialaisessa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän jäsenten nimeäminen perustuu oppilaan tai opiskelijan suostumukseen.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ja opiskeluhuollolliset tukitoimet suunnitellaan aina hyvässä yhteistyössä oppilaan tai opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Keskinäinen luottamus, oppilaan ja opiskelijan aito kohtaaminen sekä kunnioitus kodin ja koulun välillä on erittäin tärkeää ja toimivan opiskeluhuoltotyön edellytys. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään suomalaisten viranomaisten lisäksi espanjalaisten viranomaisten kanssa.