Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Jokaisella oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Koulussamme yleisen tuen muotoja ovat muun muassa opetuksen ja tehtävien eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt, luokan-/aineenopettajan ja erityisopettajan samanaikaisopetus, erityisopettajan pienryhmäopetus, tukiopetus ja erityisopettajan tai koulunkäynninohjaajan läksytuki. Yleinen tuki on ennakoivaa, lyhytkestoista ja yhteen tai useampaan oppiaineeseen kohdistuvaa. Tarvittaessa laaditaan yleisen tuen oppimissuunnitelma.

Mikäli yleinen tuki ei riitä, oppilas tarvitsee säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja samanaikaisesti, hänet siirretään tehostettuun tukeen. Tehostettu tuki on kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki.  Tehostetun tuen järjestelyt pohjautuvat pedagogiseen arvioon, jonka luokanopettaja/-ohjaaja laatii yhteistyössä erityisopettajan, oppilasta opettavien opettajien, oppilaan ja huoltajien kanssa.

Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään erityisopettajan johdolla moniammatillisena yhteistyönä, ja kaikille tehostettua tukea saaville oppilaille laaditaan oppimissuunnitelma. Yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa on erittäin tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.

Oppilaita, joilla on erityisen tuen päätös, otetaan oppilaaksi vain tapauskohtaisesti rehtorin päätöksellä. Koulu ei järjestä luokkamuotoista erityisopetusta. Koulumme erityisopetuksen tehtävänä on täydentää koulun yleisopetuksen toteuttamista. Koulu ei voi tarjota kaikkia niitä tukipalveluja, joita Suomessa kunta järjestää.

Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä huoltajien tulee toimittaa mahdolliset oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät asiakirjat (pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma, lausunnot oppimiseen liittyvistä psykologin tutkimuksista yms.). Jos lapselta puuttuu suomalaisen koulutusjärjestelmän lukuvuositodistus, selvitetään hänen iän ja edellytysten mukainen vuosiluokka.

Lukion opiskelijalle, jolla on oppimisvaikeuksien tai muiden syiden takia vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, tarjotaan erityisopetusta sekä muuta oppimisen tukea, kuten aineenopettajan antamaa tukiopetusta.

Erityisopettajana lukiossamme toimii Kaisa Häkkinen. Erityisopettajan kanssa voi käydä ohjauskeskusteluja, harjoitella opiskelustrategioita tai suunnitella oppiainekohtaista tukea. Erityisopettaja toimii samanaikaisopettajana yksittäisillä opintojen kannalta tärkeillä kursseilla. Opiskelijan tuen tarvetta arvioidaan yksilöllisesti opintojen alussa ja säännöllisesti opintojen edetessä.

Opiskelija voi itse pyytää erityisopettajan apua, jos opinnot eivät suju halutulla tavalla. Opiskelijan avuksi tukitoimien ja opintosuunnitelman laadintaan voidaan koota ryhmä, johon kuuluvat opiskelijan toiveiden mukaisesti esimerkiksi erityisopettaja, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja opiskeluhuoltohenkilöstöä.

Ensimmäisen luokan syksyllä kaikki opiskelijat tekevät Niilo Mäki Instituutin lukivaikeuksien seulontatestin. Seulan tulosten perusteella osalle opiskelijoista suositellaan yksilötestausta. Tarvittaessa opiskelija saa lukio-opinnoissa erityisjärjestelyjä, kuten pidennetyn koeajan. Oppimisvaikeuden, vieraskielisyyden tai muun koesuoritusta heikentävän syyn takia voi ylioppilastutkintolautakunnalta hakea erityisjärjestelyjä ja arvioinnissa huomioimista. Hakemus tehdään yhteistyössä rehtorin, erityisopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.

Yhteystiedot

Erityisopettaja Laura Lämsä +34 670 898 667 laura.lamsa@suomalainenkoulu.net

Erityisopettaja Kaisa Häkkinen +34 606 982 348 kaisa.hakkinen@suomalainenkoulu.net

Erityisopettaja Eija Mäkinen +34 661 243 057  eija.makinen@suomalainenkoulu.net

Koulutyön tukihenkilöt

Koulutyön tukihenkilön tehtävänä on lasten ja nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja koulunkäynnin tukeminen. Tukihenkilö pyrkii vahvistamaan oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä ohjaamaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Koulutyön tukihenkilö hahmottaa oppilaan koulunkäynnin ja elämäntilanteen kokonaisuuden, tukee lasta ja nuorta koulun arjessa ja rakentaa turvallista oppimisympäristöä yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa, opettajien ja opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

Koulun tukea ja palveluita järjestettäessä koulutyön tukihenkilö tukee oppilaan osallisuutta omassa asiassaan ja varmistaa, että oppilas tulee aidosti kuulluksi. Tukihenkilö toimii rinnalla kulkijana ja äänitorvena oppilaille. Oppilaalle luo turvallisuutta se, että hänellä on luottamuksellinen suhde koulun aikuiseen, jonka puoleen voi aina kääntyä.

Koulutyön tukihenkilön tehtäviin kuuluu muun muassa oppitunneilla koulunkäynninohjaajana toimiminen, oppilaan konkreettisena tukena toimiminen koulupäivän aikana, luokkien ryhmäyttämiseen ja KiVa Koulu -toimintaan osallistuminen, oppilaan koulunkäynnin järjestämistä koskeviin palavereihin osallistuminen ja yhteyshenkilönä toimiminen sekä harrastustoimintaan ohjaaminen ja harrastustoiminnan tukeminen.

Yhteystiedot

Koulutyön tukihenkilö Nina Tölli +34 661 244 424
nina.tolli@suomalainenkoulu.net

Koulutyön tukihenkilö Risto Tervonen +34 627 137 706
risto.tervonen@suomalainenkoulu.net