Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Yhteystiedot

Jokaisella oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Koulussamme yleisen tuen muotoja ovat muun muassa opetuksen ja tehtävien eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt, luokan-/aineenopettajan ja erityisopettajan samanaikaisopetus, erityisopettajan pienryhmäopetus, tukiopetus ja erityisopettajan tai koulunkäynninohjaajan läksytuki. Yleinen tuki on ennakoivaa, lyhytkestoista ja yhteen tai useampaan oppiaineeseen kohdistuvaa. Tarvittaessa laaditaan yleisen tuen oppimissuunnitelma.

Mikäli yleinen tuki ei riitä, oppilas tarvitsee säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja samanaikaisesti, hänet siirretään tehostettuun tukeen. Tehostettu tuki on kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki.  Tehostetun tuen järjestelyt pohjautuvat pedagogiseen arvioon, jonka luokanopettaja/-ohjaaja laatii yhteistyössä erityisopettajan, oppilasta opettavien opettajien, oppilaan ja huoltajien kanssa.

Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään erityisopettajan johdolla moniammatillisena yhteistyönä, ja kaikille tehostettua tukea saaville oppilaille laaditaan oppimissuunnitelma. Yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa on erittäin tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.

Oppilaita, joilla on erityisen tuen päätös, otetaan oppilaaksi vain tapauskohtaisesti rehtorin päätöksellä. Koulu ei järjestä luokkamuotoista erityisopetusta. Koulumme erityisopetuksen tehtävänä on täydentää koulun yleisopetuksen toteuttamista. Koulu ei voi tarjota kaikkia niitä tukipalveluja, joita Suomessa kunta järjestää.

Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä huoltajien tulee toimittaa mahdolliset oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät asiakirjat (pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma, lausunnot oppimiseen liittyvistä psykologin tutkimuksista yms.). Jos lapselta puuttuu suomalaisen koulutusjärjestelmän lukuvuositodistus, selvitetään hänen iän ja edellytysten mukainen vuosiluokka.

Erityisopettaja tarjoaa tukea lukiokoulutuksen opiskelijoille. Tukea tarjotaan opiskelijan tarpeen ja toiveen mukaan. Erityisopettajan kanssa voi esimerkiksi käydä ohjauskeskusteluja, harjoitella opiskelustrategioita tai suunnitella oppiainekohtaista tukea. Ensimmäisen luokan syksyllä kaikille opiskelijoille teetetään Niilo Mäki Instituutin lukivaikeuksien seulontatesti. Seulan tulosten perusteella osalle opiskelijoista suositellaan yksilötestausta. Tarvittaessa opiskelija saa lukio-opinnoissa erityisjärjestelyjä, kuten pidennetyn koeajan. Oppimisvaikeuden tai muiden ylioppilaskirjoituksiin vaikuttavien seikkojen takia voi ylioppilaslautakunnalta hakea erityisjärjestelyjä ja arvioinnissa huomioimista.

Erityisopettaja Laura Pippuri
+34 670 898 667 laura.pippuri@suomalainenkoulu.net

Erityisopettaja Kaisa Häkkinen
+34 606 982 348 kaisa.hakkinen@suomalainenkoulu.net

Erityisopettaja Teija Tuupainen
+34 661 243 057  teija.tuupainen@suomalainenkoulu.net