KOTITIEDOTE 28.8.2020

TURVAVÄLIT JA MASKIT

Espanjan viranomaismääräysten mukaan kouluun saavutaan turvavälejä ja aikaisemmin annettuja maskiohjeita noudattaen. Junta de Andalucian aluehallinnon koulutoimea koskevat uudet määräykset tarkentuvat ja niistä tiedotetaan välittömästi.

KYSELY PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN MAHDOLLISUUDESTA OMIEN LAITTEIDEN KÄYTTÖÖN MAHDOLLISTEN POIKKEUKSELLISTEN OPETUSJÄRJESTELYJEN AIKANA

Wilmassa on sunnuntaihin 30.8. saakka auki kysely, jolla kartoitetaan perusopetuksen oppilaan mahdollisuudet omien laitteiden käyttöön mahdollisen etäopetusjakson aikana, tai tilanteessa, että oppilas on karanteenissa, eristyksessä tai hänelle muusta syystä järjestetään perusopetuslain 18 §:n mukaisesti opetus etäopetuksena.

LAUANTAITYÖPÄIVÄ 5.9.

Lauantai 5.9. on koulupäivä, jolloin jokaisella luokalla esiopetuksesta lukiolaisiin on omaa ohjelmaa ryhmäytymisen teemalla klo 10–13. Jos lapsi, oppilas tai opiskelija ei ole paikalla lauantaina, tulee päivää anoa vapaaksi omalta luokanopettajalta, luokanohjaajalta tai ryhmänohjaajalta sähköpostitse tai wilmaviestillä.

Kunkin luokan luokanopettaja, luokanohjaaja tai ryhmänohjaaja tiedottaa luokkaansa/ryhmäänsä ja kotiväkeä päivän ohjelmasta erillisellä wilmaviestillä. 

OPPILAIDEN TUOMINEN JA HAKEMINEN

Koska koulun tiloissa olemiseen liittyy tarkat ohjeistukset, oppilaat eivät voi tulla koululle kovin paljon ennen oppituntien alkamisaikaa. Samoin oppilaiden on iltapäivällä oppituntien päättymisen jälkeen poistuttava koulualueelta mahdollisimman nopeasti.

Koulun alueella ei voi oleskella ulkopuolisia, huoltajien tulee odottaa huollettaviaan porttien ulkopuolella.

TERVEYDENHOITAJA

Terveydenhoitaja Petriina Thomander-Salin on tavattavissa puhelimitse, sähköpostitse tai Wilmassa. Akuutteja hätätilanteita varten terveydenhoitaja Heli Salminen on koululla paikalla päivittäin.

POISSAOLOT

Kouluun ei saa tulla, jos on mitään sairauden oireita. Huoltajien tulee tarkasti seurata huollettaviensa terveydentilaa, ja olla oireista yhteydessä lääkäriin, terveyskeskukseen tai Junta de Andalucian terveysviranomaisiin, ja noudattaa saamiaan oppilaan tai opiskelijan karanteenia ja mahdollisia muita toimenpiteitä koskevia ohjeita. Karanteenin päättymisen jälkeen kouluun paluun tulee tapahtua lääkärin tai terveysviranomaisen tekemän arvion perusteella.

Mikäli toimintatavoista on kysyttävää, yhteyttä voi ottaa terveydenhoitaja Petriina Thomander-Saliniin.

Sairauspoissaolot huoltaja ilmoittaa kansliaan, luokanopettajalle, luokanohjaajalle tai ryhmänohjaajalle heti ensimmäisenä poissaolopäivänä joko Wilman kautta, sähköpostilla tai puhelimitse.     

Muissa kuin sairauspoissaoloissa haetaan lupa viimeistään kaksi päivää ennen anotun loman alkamista. Paperisten lomakkeiden sijaan lomaa anotaan sähköpostitse tai wilmaviestillä. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää perusopetuksessa luokanopettaja tai -ohjaaja ja lukiokoulutuksessa ryhmänohjaaja. Yli kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa apulaisrehtori. Loma-ajan tehtävät tulee kysyä opettajilta Wilmassa.

TAPATURMAVAKUUTUS

Oppilaat ja opiskelijat on vakuutettu koulun puolesta vakuutusyhtiö Allianzissa kouluaikana ainoastaan tapaturman varalta. Koulumatkalla vakuutus on voimassa ainoastaan silloin, kun matka on tehty suoraan kodin ja koulun välillä.

Tapaturman sattuessa asiasta ilmoitetaan huoltajalle ja oppilas/opiskelija lähetetään kansliasta saatavan vahinkoilmoituksen kanssa vakuutusyhtiön määräämään lääkärikeskukseen tai sairaalaan. Sairaustapauksia varten jokaisella Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalla oppilaalla ja opiskelijalla tulisi olla Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti, mikäli yksityistä vakuutusta ei ole.

YHTEYSTIEDOT 

On erittäin tärkeää, että koululla on jokaisen oppilaan ja alaikäisen opiskelijan huoltajien sellainen puhelinnumero, josta huoltajan tarvittaessa tavoittaa koulupäivän aikana. Muuttuneet yhteystiedot tulee päivittää ilmoittamalla muutoksesta kansliaan.

Halutessaan huoltajilla on mahdollisuus antaa kansliaan ns. varahenkilön puhelinnumero sellaista tilannetta varten, kun huoltajaan ei kiireellisessä tilanteessa saada yhteyttä.

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 

Perusopetuksen oppilaalle ja lukion opiskelijalle, jolla on oppimisvaikeuksien tai muiden syiden takia vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, tarjotaan erityisopettajan tukea. Yhteistyö oppilaan/opiskelijan ja huoltajien kanssa on erittäin tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. 

Jos huomaat, että lapsella/nuorella on vaikeuksia selvitä koulutehtävistään, ota mahdollisimman pian yhteyttä luokanopettajaan/luokanohjaajaan/ryhmänohjaajaan, oppiaineen opettajaan, erityisopettajaan, opinto-ohjaajaan tai apulaisrehtoriin. 

Koulutyön tukihenkilön tehtävänä on lasten ja nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja koulunkäynnin tukeminen. Koulutyön tukihenkilö hahmottaa oppilaan koulunkäynnin ja elämäntilanteen kokonaisuuden, tukee lasta ja nuorta koulun arjessa ja rakentaa turvallista oppimisympäristöä yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa, opettajien ja opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

Erityisopettajien Laura Lämsä, Eija Mäkinen ja Kaisa Häkkinen sekä koulutyön tukihenkilöiden Nina Tölli ja Risto Tervonen yhteystiedot löytyvät koulun kotisivulta sekä oppilaille ja opiskelijoille jaetusta lukuvuositiedotteesta.

OPISKELUHUOLTO

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi oppilailla ja opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Apulaisrehtori Anita Wegner-Heinänen johtaa esi- ja perusopetuksen sekä lukion koulukohtaista opiskeluhuoltoryhmää sekä vastaa yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä vastaavan kuraattorin Salla Heiskasen, terveydenhoitaja Petriina Thomander-Salinin ja psykologi Camilla Lindströmin kanssa. Heidän yhteystietonsa löytyvät koulun kotisivulta sekä oppilaille ja opiskelijoille jaetusta lukuvuositiedotteesta.

REHTORI JA APULAISREHTORI

Rehtori Maarit Paaso ja apulaisrehtori Anita Wegner-Heinänen ovat tavattavissa puhelimitse, sähköpostitse tai Wilmassa. Johtoryhmän jäsenet Kaisa Häkkinen ja Nina Levlin hoitavat  kouluarjessa koulun toiminnan kannalta välttämättömät työtehtävät.

LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT

löytyvät koulumme kotisivulta.

LUKUJÄRJESTYKSET 

Peruskoulu ja lukio toimivat viisijaksojärjestelmässä, ja lukujärjestys muuttuu jaksoittain. Myös ala- ja yläkoululaisten lukujärjestyksissä tapahtuu muutoksia, osalla myös koulun alkamis- ja päättymisajoissa. Oppilaiden ja opiskelijoiden uudet lukujärjestykset näkyvät Wilmassa viimeistään viikko ennen jakson vaihtumista.

KERHOT

Aamu- ja iltapäiväkerhot toimivat, mutta muita kerhoja ei toistaiseksi pidetä.

KOTIVÄENILLAT

Esi- ja perusopetuksen sekä lukion kotiväeniltojen järjestämisestä etänä tiedotetaan myöhemmin.