KOTITIEDOTE 19.8.2021

TURVAVÄLIT JA MASKIT 

Espanjan viranomaismääräysten mukaan kouluun saavutaan turvavälejä ja aikaisemmin annettuja maskiohjeita noudattaen. Oppilaiden ja opiskelijoiden on käytettävä maskia koko koulupäivän ajan. Jos oppilas tai opiskelija ei noudata maskisääntöä, hänet lähetetään kotiin eikä hän ole oikeutettu etäopetukseen.   

Junta de Andalucian aluehallinnon koulutoimea koskevat uudet määräykset tarkentunevat syyskuun aikana  ja niistä tiedotetaan välittömästi. 

 OPPILAIDEN TUOMINEN JA HAKEMINEN 

Koska koulun tiloissa olemiseen liittyy tarkat ohjeistukset, oppilaat eivät voi tulla koululle kovin paljon ennen oppituntien alkamisaikaa. Samoin oppilaiden on iltapäivällä oppituntien päättymisen jälkeen poistuttava koulualueelta mahdollisimman nopeasti. 

 Koulun alueella ei voi oleskella ulkopuolisia, huoltajien tulee odottaa huollettaviaan porttien ulkopuolella. 

Autojen pysäyttäminen ja oppilaiden kyydistä jättäminen/kyytiin ottaminen koulun portin edustalla aiheuttaa ruuhkien lisäksi myös vaaratilanteita, ja on siksi kielletty.  

Oppilas ei saa poistua portin ulkopuolelle ennen kuin hakija on tullut häntä vastaan koulun portille. Vaaratilanteita on syntynyt myös siitä, että oppilaat juoksevat autoliikenteen seassa hakijan luo autoon.

SAIRAUSPOISSAOLOT  

Kouluun ei saa tulla, jos on mitään sairauden oireita. Huoltajien tulee tarkasti seurata huollettaviensa terveydentilaa, ja olla oireista yhteydessä lääkäriin, terveyskeskukseen tai Junta de Andalucian terveysviranomaisiin, ja noudattaa saamiaan oppilaan tai opiskelijan karanteenia ja mahdollisia muita toimenpiteitä koskevia ohjeita. Karanteenin päättymisen jälkeen kouluun paluun tulee tapahtua lääkärin tai terveysviranomaisen tekemän arvion perusteella. 

Sairauspoissaolot huoltaja ilmoittaa kansliaan, luokanopettajalle, luokanohjaajalle tai ryhmänohjaajalle heti ensimmäisenä poissaolopäivänä joko Wilman kautta tai puhelimitse.  

KARANTEENI JA OIKEUS ETÄOPETUKSEEN  

Mikäli oppilas tai opiskelija on määrätty karanteeniin koulun ulkopuolella tapahtuneessa altistuksessa, on tästä toimitettava rehtorille tai kansliaan viranomaisen karanteenipäätös. Tämän perusteella oppilas tai opiskelija saa oikeutuksen etäopetukseen.  

Mikäli toimintatavoista on kysyttävää, yhteyttä voi ottaa terveydenhoitaja Petriina Thomander-Saliniin. 

MUUT POISSAOLOT  

Muissa kuin sairauspoissaoloissa haetaan lupa viimeistään kaksi päivää ennen anotun poissaolon alkamista ja sitä anotaan wilmaviestillä seuraavilta henkilöiltä: 

  • Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää perusopetuksessa luokanopettaja tai -ohjaaja ja lukiokoulutuksessa ryhmänohjaaja.  
  • Yli kolmen päivän ja korkeintaan kahden viikon poissaoloon/ lukukausi luvan myöntää sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa apulaisrehtori.  
  • Yli kahden viikon poissaolot myöntää rehtori. Niihin on oltava erittäin painavat perustelut. Mikäli poissaolojen syy on perheen asumis- ja työtilanne, huoltajan on järjestettävä oppivelvolliselle mahdollisuus koulunkäyntiin lähiopetuksena.   
  • Mikäli oppilaalla on kuukaudessa viisi päivää tai 25 tuntia selvittämättömiä poissaoloja, on koululla velvollisuus olla yhteydessä Espanjan sosiaaliviranomaiseen.  
  • Yhden lukukauden aikana myönnettyjen poissaolojen määrää seurataan ja poissaoloja myönnetään suhteessa kokonaismäärään. Mikäli poissaolojen yhteismäärä ylittää kaksi viikkoa lukukaudessa, luvan myöntää rehtori.  

Loma-ajan tehtävät tulee kysyä etukäteen opettajilta Wilmassa. 

OPISKELUHUOLTO 

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi oppilailla ja opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. 

Vastaava koulukuraattori Raija Cser johtaa esi- ja perusopetuksen sekä lukion koulukohtaista opiskeluhuoltoryhmää sekä vastaa yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä terveydenhoitaja Petriina Thomander-Salinin ja psykologi Camilla Lindströmin kanssa. Heidän yhteystietonsa löytyvät koulun kotisivulta sekä oppilaille ja opiskelijoille jaetusta lukuvuositiedotteesta. 

TERVEYDENHOITAJA 

Terveydenhoitaja Petriina Thomander-Salin on koululla paikalla päivittäin. Häneen voi olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai Wilmassa. 

REHTORI JA APULAISREHTORI 

Rehtori Saara Ikonen ja apulaisrehtori Laura Vairila ovat tavattavissa puhelimitse, sähköpostitse tai Wilmassa. 

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI  

Perusopetuksen oppilaalle ja lukion opiskelijalle, jolla on oppimisvaikeuksien tai muiden syiden takia vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, tarjotaan erityisopettajan tukea. Yhteistyö oppilaan/opiskelijan ja huoltajien kanssa on erittäin tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.  

Jos huomaat, että lapsella/nuorella on vaikeuksia selvitä koulutehtävistään, ota mahdollisimman pian yhteyttä luokanopettajaan/luokanohjaajaan/ryhmänohjaajaan, oppiaineen opettajaan, erityisopettajaan, opinto-ohjaajaan tai apulaisrehtoriin.   

Erityisopettaja Eliisa Sarkkinen vastaa 1-7 –luokkien tuen tarpeista ja erityisopettaja Kaisa Häkkinen 7-9 –luokkien sekä lukion opiskelijoiden tuen tarpeista. 

TAPATURMAVAKUUTUS  

Oppilaat ja opiskelijat on vakuutettu koulun puolesta vakuutusyhtiö Allianzissa kouluaikana ainoastaan tapaturman varalta. Koulumatkalla vakuutus on voimassa ainoastaan silloin, kun matka on tehty suoraan kodin ja koulun välillä.  

Tapaturman sattuessa asiasta ilmoitetaan huoltajalle ja oppilas/opiskelija lähetetään kansliasta saatavan vahinkoilmoituksen kanssa vakuutusyhtiön määräämään lääkärikeskukseen tai sairaalaan. Sairaustapauksia varten jokaisella Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalla oppilaalla ja opiskelijalla tulisi olla Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti, mikäli yksityistä vakuutusta ei ole. 

HUOLTAJIEN YHTEYSTIEDOT   

On erittäin tärkeää, että koululla on jokaisen oppilaan ja alaikäisen opiskelijan huoltajien sellainen puhelinnumero, josta huoltajan tarvittaessa tavoittaa koulupäivän aikana. Muuttuneet yhteystiedot tulee päivittää ilmoittamalla muutoksesta kansliaan. 

Halutessaan huoltajilla on mahdollisuus antaa kansliaan ns. varahenkilön puhelinnumero sellaista tilannetta varten, kun huoltajaan ei kiireellisessä tilanteessa saada yhteyttä. 

LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT löytyvät koulumme kotisivulta. 

LAUANTAITYÖPÄIVÄT 4.9. JA 27.11. 

Lauantai 4.9. ja 27.11.on koulupäivä, jolloin jokaisella luokalla esiopetuksesta lukiolaisiin on omaa ohjelmaa omilla teemoillaan klo 10–13. Jos lapsi, oppilas tai opiskelija ei ole paikalla lauantaina, tulee päivää anoa vapaaksi omalta luokanopettajalta, luokanohjaajalta tai ryhmänohjaajalta sähköpostitse tai wilmaviestillä.  

Kunkin luokan luokanopettaja, luokanohjaaja tai ryhmänohjaaja tiedottaa luokkaansa/ryhmäänsä ja kotiväkeä päivän ohjelmasta erillisellä wilmaviestillä. 

LUKUJÄRJESTYKSET  

Peruskoulu ja lukio toimivat viisijaksojärjestelmässä, ja lukujärjestys muuttuu jaksoittain. Myös ala- ja yläkoululaisten lukujärjestyksissä tapahtuu muutoksia, osalla myös koulun alkamis- ja päättymisajoissa. Oppilaiden ja opiskelijoiden uudet lukujärjestykset näkyvät Wilmassa viimeistään viikko ennen jakson vaihtumista. 

KERHOT   

Aamu- ja iltapäiväkerhot toimivat, muusta kerhotoiminnasta tiedotetaan heti, kun ne alkavat.  

KOTIVÄENILLAT   

7-luokkalaisten kotiväenilta järjestetään keskiviikkona 25.8.2021 klo 17.30. Teams-linkki lähetetään Wilman kautta kotiväelle lähempänä ajankohtaa.  

Esi- ja perusopetuksen sekä lukion kotiväeniltojen järjestämisestä etänä tiedotetaan myöhemmin. 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT  

Järjestyssäännöt löytyvät koulun nettisivuilta. Lukekaa ne yhdessä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa.