Ilmoittautuminen esiopetukseen ja perusopetukseen

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020 – 2021 alkoi maanantaina 27.1.2020 klo 9 Espanjan aikaa. Ilmoittautuminen koskee yhtä lukuvuotta.

Ilmoittautuminen tehdään ainoastaan sähköisesti koulun kotisivulla olevalla ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautuminen on voimassa vain 15.5.2020 saakka. Jos oppilaspaikkaa ei ole voitu tarjota, 16.5. alkaen voi ilmoittautua uudestaan varasijalle.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee toimittaa viimeisin koulutodistus. Jos lapselta puuttuu suomalaisen koulutusjärjestelmän lukuvuositodistus, selvitetään hänen iän ja edellytysten mukainen vuosiluokka.

Ilmoittautumisen jälkeen koulutuksen järjestäjä tarkistaa Väestötietojärjestelmästä oppilaan/opiskelijan kotikunnan Suomessa, kansalaisuuden ja äidinkielen. Opiskelupaikka voidaan vahvistaa vain niille oppilaille/opiskelijoille, joilla on Väestötietojärjestelmästä saatavan tiedon mukaan kotikunta Suomessa ja Suomen kansalaisuus. Kotikuntavaatimus koskee koko koulussa opiskeltavaa aikaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä on toimitettava mahdolliset oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät asiakirjat (pedagoginen arvio, yleisen tai tehostetun tuen oppimissuunnitelmat, lausunnot oppimiseen liittyvistä psykologin tutkimuksista yms.).

Ilmoittautumisen ja liitteen/liitteiden toimittamisen jälkeen koulusihteeri toimittaa varausmaksulaskun (600 euroa/oppilas) sähköpostitse. Ennen varausmaksulaskun lähettämistä perheen kaikki erääntyneet koulumaksut tulee olla maksettu. Varausmaksulaskun yhteydessä koulu tulee pyytämään huoltajaa toimittamaan Digi- ja väestötietovirastosta saatavan oppilaan tai opiskelijan otteen väestötietojärjestelmästä, josta näkyy uskontokunta ja huoltajatiedot. Sekä suomalaisten että espanjalaisten viranomaismääräysten vuoksi tarvitsemme väestörekisteriotteeseen merkittyjen huoltajien suostumuksen oppilaan/opiskelijan koulunkäyntiin Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa.

Jos varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, ilmoittautuminen raukeaa.

Varausmaksun maksamisen jälkeen koulusihteeri toimittaa seuraavan koulumaksulaskun (500 euroa tai lukukausimaksu tai lukuvuosimaksu valitun mukaisesti). Laskun eräpäivä tulee olemaan 15.5.2020. Varausmaksu ja ensimmäinen koulumaksu vähennetään viimeisen koulumaksuerän yhteydessä.

Katso perusopetuksen koulumaksut tästä.

Kun varausmaksu ja koulumaksulasku on maksettu, pyydetty väestörekisteriote sekä mahdolliset oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät asiakirjat on toimitettu, koulupaikka varmistetaan lähettämällä oppilaaksiottopäätös.

Jos huoltaja peruu oppilaspaikan ennen opiskelun alkamista, varausmaksua eikä ensimmäistä koulumaksuerää palauteta. Oppilas, joka ilmoitetaan koko lukuvuodeksi, mutta opiskelee vain syyslukukauden, menettää varausmaksun sekä ensimmäisen koulumaksuerän. Oppilas, joka ilmoitetaan koko lukuvuodeksi, mutta olisikin tulossa kouluun vain kevätlukukaudeksi, menettää koulupaikkansa, varausmaksun sekä ensimmäisen koulumaksuerän.

Oppilas- ja opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavasti:

– pitkäaikaiset, koko lukuvuoden opiskelevat oppilaat sekä lukiokoulutuksessa vähintään kolme jaksoa opiskelevat ovat etusijalla 30.4.2020 saakka
– 4.5.2020 alkaen vahvistetaan jäljelle jääneitä oppilaspaikkoja ensisijaisesti syyslukukaudelle ja toissijaisesti kevätlukukaudelle ilmoittautuneille sekä niille oppilaille, jotka opiskelevat lukukautta lyhyemmän ajan
– minimiaika perusopetuksessa opiskeluun on kaksi kuukautta, 9. luokan oppilaiden tulee kuitenkin aloittaa opiskelunsa viimeistään kevätlukukauden alkaessa ja opiskella koko kevätlukukausi koulussamme

Oppilaaksiotosta päättää koulun rehtori. Oppilaaksiottaminen on päätös, josta voi valittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI).

LISÄKSI 

Aurinkorannikon suomalainen koulu antaa yleisopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta. Oppilaita, joilla on erityisen tuen päätös, otetaan oppilaaksi vain tapauskohtaisesti rehtorin päätöksellä. Koulu ei järjestä luokkamuotoista erityisopetusta. Koulu ei voi tarjota kaikkia niitä tukipalveluja, joita Suomessa kunta järjestää. 

Elokuussa koulun alkaessa oppilastietolomakkeeseen vaaditaan väestörekisteriotteen mukainen huoltajan/huoltajien allekirjoitus, jolla varmistetaan suostumus oppilaan koulunkäyntiin Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa. Jos oppilaalla on useampia huoltajia, lomakkeeseen tarvitaan kaikkien allekirjoitus.