Aurinkorannikon suomalaisen koulun johtosääntö

Aurinkorannikon suomalaisen koulun säätiö sr:n  hallitus hyväksyi johtosäännön kokouksessaan 29.9. 2022. 

 
Johtosääntö astuu voimaan 29.9.2022. 
 
JOHTOSÄÄNTÖ 
 
I Yleiset määräykset 
 
1 §  Aurinkorannikon suomalainen koulu on Aurinkorannikon suomalaisen koulun säätiön ylläpitämä koulu. 

 
Säätiön tarkoituksena on edistää suomalaisen opetussuunnitelman mukaista esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta, varhaiskasvatusta sekä muuta koulutus-, kulttuuri- ja harrastustoimintaa Espanjassa. 

Koulu voi järjestää myös perusopetuslaissa tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa. Koulu toimii Fuengirolassa Espanjassa. Päätoimipaikka on osoitteessa C/Jose Salik 4, Fuengirola. 
 
Koulun tavoitteena on oppilaiden ja opiskelijoiden kasvattaminen vastuulliseen ihmisyyteen, suvaitsevaisuuteen ja monikulttuurisuuteen.  

Koulun opetuskieli on suomi, perusopetuksen oppilaiden on opiskeltava espanjan kieltä pakollisena.  
 
2 § Opetuksen järjestäjänä Aurinkorannikon suomalaisen koulun säätiö asettaa opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä koulun hallinnosta vastaavan johtokunnan siten kuin jäljempänä määrätään. Koulun muut toimielimet ovat opettajakunta, muu henkilökunta ja oppilas- ja opiskelijakunnat. Koulun opetustoiminnasta ja hallinnosta vastaavat toimihenkilöt ovat rehtori ja apulaisrehtori sekä hallintohenkilökunta. 
 
3 § Koulun toiminnassa noudatetaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämistä sekä oppilaitoksen ylläpitämistä ja hallintoa, taloudenpitoa ja työnantajana toimimista koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä opetusministeriön Aurinkorannikon suomalaisen koulun säätiölle antaman opetuksen järjestämisluvan ehtoja. Siltä osin kuin edellä tarkoitettujen säädösten tai niiden nojalla annettujen määräysten pakottavista säännöksistä ei muuta johdu, koulun toiminnassa noudatetaan lisäksi tätä johtosääntöä. Koulussa noudatetaan valtioneuvoston päättämää tuntijakoa Suomen ja Espanjan opetuksenjärjestämisluvasta ilmenevin poikkeuksin ja opetushallituksen opetussuunnitelman perusteista antaman päätöksen mukaisia opetussuunnitelmia, jotka sisältävät myös määräykset kodin ja koulun yhteistyöstä sekä oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämistavasta. 
 
Koulu noudattaa espanjalaista työehtosopimusta ja työlakia. 
 
 
II Opetuksenjärjestäjä ja säätiön asiamies 
 
4 § Opetuksenjärjestäjän päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus ja hallituksen vuosikokous. Säätiön hallituksen kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään säätiön säännöissä. Säätiön hallitus vastaa taloudesta, rehtori vastaa opetuksesta ja koulun hallinnosta. Hallitus voi nimetä rehtorin toimimaan myös säätiön asiamiehenä. Asiamies ohjaa ja valvoo koulun hallinnon ja talouden yleistä hoitamista hallituksen ohjeiden ja päätösten mukaisesti.  Säätiön asiamies toimii hallituksen esittelijänä. Hän toimii myös hallituksen sihteerinä, mikäli hallitus ei nimeä tehtävään toista henkilöä. 


5 § Opetuksen järjestäjänä säätiön hallitus  
 
1. hyväksyy koulun johtosäännön johtokuntaa ja koulun henkilökuntaa kuultuaan;  
2. valitsee koulun johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet; 
3. päättää koulukiinteistöstä ja muista toimitiloista sekä niiden käyttötarkoituksesta;  
4. käsittelee koulun toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja päättää näiden pohjalta tarvittavista toimenpiteistä;  
5. päättää pidemmän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuotuisesta tulo- ja menoarviosta sekä lukukausimaksuista; 
6. kantaa ja vastaa sekä solmii säätiötä ja koulua sitovat sopimukset 
7. päättää lainojen ottamisesta ja vakuuksien antamisesta;  
8. päättää hankintavaltuuksista ja antaa tilinkäyttöoikeudet;  
9. hoitaa lahjoitus-, stipendi-, ja testamenttirahastoja;  
10. päättää rehtorin toimen haettavaksi julistamisesta, nimittämisestä sekä sijaisen määräämisestä;  
11. päättää valitsemiensa henkilöiden palkkauksesta ja opetusvelvollisuudesta, myöntää tilapäisen vapautuksen tehtävien hoidosta, antaa työtodistukset sekä päättää heitä koskevasta kurinpitoasiasta ja palvelussuhteen päättämisestä;  
12. päättää opetushenkilöstön ja hallintohenkilöstön tointen perustamisesta, uudelleen järjestämisestä ja lakkauttamisesta;  
13. päättää muun henkilökunnan toimien perustamisesta; 
14. nimeää työsuojelupäällikön ja sekä teettää yhdessä rehtorin kanssa vuosittaisen lakisääteisen työhyvinvointikyselyn henkilökunnalle; 
15. käsittelee vähintään vuosittain säätiön ja koulun tilaa vain hallituksen jäsenten ollessa läsnä, sekä 
16. päättää muista asioista, jotka eivät lain nojalla kuulu tai joita ei ole määrätty muun toimielimen tai toimihenkilön tehtäväksi; 
17. vahvistaa ja päättää rehtorin ja apulaisrehtorin välisen työnjaon ja vahvistaa heidän tehtäväkuvansa. 
18. vahvistaa koulun oppilas- ja opiskelijavalinnan ja perusteet  

sekä johtokunnan esityksestä seuraavat kohdat:  
 
19. Hyväksyy koulukohtaiset opetussuunnitelmat;  
20. Hyväksyy muut lakisääteiset suunnitelmat ja ohjelmat;  
21. Päättää koulutuksen ja sen vaikuttavuuden arvioinnista;  
22. Vahvistaa tuntijaon  

 
6 § Säätiön asiamies  
 
1. toimii säätiön hallituksen esittelijänä, ja myös sihteerinä, mikäli hallitus ei nimeä sihteeriksi toista henkilöä.
2. toimeenpanee säätiön hallituksen ja hallituksen vuosikokouksen päätökset;  
3. vastaa säätiön tilinpäätöksen valmistelusta yhdessä säätiön nimeämän hallituksen jäsenen ja taloussihteerin kanssa;  
4. hoitaa hallituksen ohjeiden ja päätösten mukaisesti päätetyt asiat 
5. ohjaa ja valvoo hallintohenkilöiden työtä;  
6. toimii työnantajan edustajana;  
7. toimii säätiön edustajana johtokunnassa sekä  
8. hoitaa säätiön hallituksen määräämät muut tehtävät. Mikäli rehtori toimii säätiön asiamiehenä, säätiön hallituksen puheenjohtaja toimii työnantajan edustajana suhteessa rehtoriin. Mikäli rehtori toimii säätiön asiamiehenä, hänen sijaisenaan toimiva rehtori toimii hänen sijaisenaan myös säätiön asiamiehenä, ellei hallitus erikseen nimeä tehtävään toista henkilöä. Mikäli säätiölle on nimetty erillinen asiamies, hänen sijaisenaan toimii rehtori, ellei hallitus erikseen nimeä tehtävään toista henkilöä. 
 
III Johtokunta 

7 § Koulun johtokunnassa on vähintään viisi ja enintään kahdeksan kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Aurinkorannikon suomalaisen koulun oppilaiden huoltajista valitaan yksi perusopetuksen oppilaiden huoltaja ja yksi lukion opiskelijan huoltaja sekä heille varajäsenet. Säätiön hallitus valitsee huoltajien edustajat rehtorin esityksestä. 
 
Säätiön hallitus valitsee lisäksi johtokuntaan yhden henkilöstön ehdottaman perusopetuksen opettajan,  yhden lukion opettajan ja muun henkilökunnan edustajan ja heille varajäsenet. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen enintään kaksi kertaa.  

Johtokunta kutsuu kokoukseensa yhden oppilas- ja yhden opiskelijakunnan, 15 vuotta täyttäneen edustajan, jolla on puheoikeus. Oppilaskuntien edustajat eivät voi osallistua oppilasta koskevaan kurinpidolliseen käsittelyyn. 
 
Johtokunnan järjestäytymiskokouksessa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan ääntenenemmistöllä. 
Johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan säätiön hallitus nimeää vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajaksi ei voida nimetä koulun palveluksessa olevaa henkilöä.  
 
Kesken toimintakautensa eronneen jäsenen tilalle nimetään varajäsen ja uusi varajäsen valitaan  jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 
8 § Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai vähintään kahden päätösvaltaisen jäsenen sitä vaatiessa. Kutsu johtokunnan kokoukseen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta.  
Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen muun jäsenen läsnä ollessa.  
 
Säätiön asiamiehellä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa, jos säätiön asiamies on eri kuin rehtori. Johtokunnan kokouksessa asiat ratkaistaan rehtorin  esittelystä. Johtokunta voi määrätä myös muun esittelijän. Kokouksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, lukuun ottamatta vaaleja, joissa tulos ratkaistaan arvalla.  
 
Johtokunnan pöytäkirjakieli on suomi. Kokouksessa pidetään päätöspöytäkirjaa, joka julkaistaan henkilökunnalle. Jos päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, on pöytäkirjaan merkittävä myös tehdyt ehdotukset ja toimitetut äänestykset. Johtokunnan sihteerinä toimii hallintohenkilö tai hänen estyneenä ollessaan johtokunnan siihen määräämä henkilö. Johtokunta päättää pöytäkirjan tarkastustavasta, kuitenkin niin, että pöytäkirjantarkastajia tulee olla vähintään kaksi. 
 
9 § Johtokunnan tehtävänä on  
 
1. päättää § 5 kohdat 19-22 mainituista esityksistä säätiön hallitukselle  
2. hyväksyä lukuvuoden työsuunnitelma; 
3. vahvistaa koulun järjestyssäännön;  
4. tehdä ehdotus säätiön hallitukselle lukukausimaksuista ottaen huomioon sitä koskevat asetukset;  
5. päättää oppilasta koskevasta kurinpitorangaistuksesta, jossa teon vakavuuden takia rehtori ehdottaa määräaikaista erottamista;  
6. päättää koulun työ- ja loma-ajoista opettajakuntaa kuultuaan;  
7. esittää säätiön hallitukselle koulukohtainen opetussuunnitelma 
8. esittää säätiön hallitukselle koulutuksen ja sen vaikuttavuuden arviointi 
9. esittää säätiön hallitukselle koulukohtaisen tuntijaon 
10. valvoa opetustoimen valtionosuuksien, huoltajien maksuosuuksien ja muiden avustusten saamiseksi annettavien tietojen ja selvitysten oikeellisuutta;  
11. hoitaa muut tehtävät, jotka lain taikka tämän johtosäännön tai asian laadun mukaan kuuluvat johtokunnalle. 
 
IV Rehtori, apulaisrehtori ja hallintohenkilö 
 
10 § Rehtorin ja apulaisrehtorin toimet voidaan täyttää määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevalla työsuhteella. Rehtorin esimiehenä toimii koulun toimintaan liittyvissä asioissa säätiön hallituksen puheenjohtaja ja omaan työsuhteeseen liittyvissä asioissa säätiön asiamies, jos tällainen on erikseen nimitetty, muutoin hallituksen puheenjohtaja. Rehtori, apulaisrehtori ja hallintohenkilö toimivat työnantajan edustajina. 
 
11 § Rehtorin tehtävänä on johtaa, ohjata, valvoa ja kehittää koulun opetus- ja kasvatustyötä sekä toimia koulun koko henkilöstön esimiehenä voimassa olevien säädösten ja määräysten, koulun johtosäännön ja säätiön hallituksen esittämien ohjeiden mukaan.  

 
Rehtorin tehtävänä on sen lisäksi, mitä erikseen on säädetty tai määrätty:  
 
1. vastata siitä, että koulun arvojen kunnioittamiseen perustuva koulun arvopohja ilmenee koulun jokapäiväisessä toiminnassa;  
2. vastata koulun muiden lakisääteisten suunnitelmien, ohjelmien ja vastaavien velvoitteiden valmistelusta ja toimeenpanosta;  
3. päättää oppilaan kouluun ottamisesta oppilaan tutkittujen koulunkäynnin tiedollisten ja taidollisten edellytysten perusteella;  
4. vastata opetustyön ja opetustilojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä;  
5. vastata opetustilojen ylläpitokorjauksista ja muusta kiinteistöhuollosta  
6. vastata opetustoiminnan hyväksytyn pidemmän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuotuisen tulo- ja menoarvion noudattamisesta säätiön hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti;  
7. valmistella johtokunnan käsiteltäväksi esiteltävät asiat 
8. vastata opetustoimen valtionosuuksien, huoltajien maksuosuuksien ja muiden avustusten saamisessa tarvittavien selvitysten ja hakemusten laatimisesta, sisällöstä ja oikea-aikaisesta jättämisestä; 
9. huolehtia siitä, että henkilöstön käytettävissä ovat kaikki 3 §:ssä tarkoitetut koulun toiminnassa noudatettavat säädökset, määräykset ja päätökset ja että opetus- ja hallintohenkilöstö perehdytetään niihin riittävästi;  
10. suorittaa säätiön hallituksen hänelle mahdollisesti erikseen osoittamat tehtävät 
 
12 § Rehtorin tehtävänä on lisäksi, yhdessä apulaisrehtorin kanssa:

1. vastata koulun päivittäisjohtamisesta;
2. kehittää opetusta ja vastata opetussuunnitelmien valmistelusta;
3. vastata lukuvuoden työsuunnitelman valmistelusta ja toteuttamisesta;
4. vastata kodin ja koulun yhteistyön sekä oppilashuollon järjestämisestä;
5. nimetä jokaiselle luokalle luokanopettaja tai luokanohjaaja ja lukion vuosikurssille ryhmänohjaaja
6. myöntää oppilaalle vapautus opetukseen osallistumisesta;
7. päättää opetuksessa käytettävien oppikirjojen ja niihin rinnastettavan oppimateriaalin käyttöönottamisesta vahvistetun tulo- ja menoarvion puitteissa;
8. vastata opetusvälineiden ja tarvikkeiden hankinnasta ja asianmukaisesta hoitamisesta vuotuisen tuloja menoarvion puitteissa;
9. vastata yhdessä säätiön hallituksen kanssa opetustilojen ulkopuoliseen käyttöön antamisesta;
10. myöntää opettajalle vapautus tehtävän hoidosta enintään kuuden kuukauden ajaksi ja määrätä sijainen;
11. antaa opettajalle työtodistus;
12. vastata johtokunnan esitysten esittelystä säätiön hallitukselle ja mahdollisesta toimeenpanosta.

Säätiön hallituksen on rehtorin ja apulaisrehtorin esityksestä vahvistettava tämän kohdan tehtävien vastuujako rehtorin ja apulaisrehtorin kesken.

13 § Säätiön hallitus nimittää apulaisrehtorin rehtorin sijaiseksi, mikäli rehtori on estynyt hoitamaan tointaan

Apulaisrehtorin tehtävänä on edellä mainitun lisäksi:

1. mikäli rehtori toimii säätiön asiamiehenä, toimia myös asiamiehen sijaisena, ellei hallitus erikseen nimeä tehtävään toista henkilöä;
2. suorittaa säätiön hallituksen tai johtokunnan hänelle mahdollisesti erikseen osoittamat tehtävät.

14 § Säätiön hallitus nimittää koululle hallintohenkilön. Hallintohenkilön tehtävänä on

1. vastata henkilöstöhallinnon hoitamisesta sekä henkilö- ja vahinkovakuutuksista;
2. vastata työlainsäädännön ja työehtosopimuksen noudattamisesta sekä palkanlaskennasta ja ennakkoperintälaissa tarkoitettujen verojen ja maksujen pidättämisestä;
3. vastata matka- ja muiden kustannusten korvaamisesta;
4. ohjata ja valvoa oppilashallinnon hoitamista ja muuta hallintohenkilöstön työtä;
5. vastata työterveyshuollon prosesseista
6. toimia ruokala- ja siivoushenkilöstön yhteyshenkilönä
7. suorittaa säätiön hallituksen, johtokunnan, asiamiehen tai rehtorin hänelle mahdollisesti erikseen osoittamat tehtävät.

V Henkilökunta ja opettajakunta

15 § Henkilökunnalta edellytetään Aurinkorannikon suomalaisen koulun arvopohjan kunnioittamista. Henkilökuntaan kuuluva tulee suorittaa tunnollisesti hänelle kuuluvat tehtävät ja velvollisuudet, heiltä edellytetään koulussa työskentelevän aseman ja tehtävien mukaista, esimerkillistä käyttäytymistä. Tämän lisäksi opettajilta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa.

Opettaja on velvollinen toimimaan luokanohjaajana ja tekemään muita opettajan tehtävään tavanomaisesti kuuluvia valvonta- ja vastaavia tehtäviä. Opettajan tulee valmistella yhdessä saman aineen muiden opettajien kanssa rehtoreille esitykset opetuksessa käytettävien oppikirjojen ja niihin rinnastettavan oppimateriaalin käyttöönottamisesta.

 
16 § Opettajakunta tekee päätökset opettajainkokouksessa. Opettajainkokouksen koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii rehtori. Päätökset tehdään opettajainkokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.  
 
Opettajakunnan tehtävänä on  
 
1. valmistella opetussuunnitelmat yhdessä rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa;  
2. valmistella lukuvuoden työsuunnitelma yhdessä rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa; 
3. osallistua koulun toiminnan kehittämiseen;  
4. suunnitella ja toteuttaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä;  
5. antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä johtokunnan, rehtorin tai oppilaskunnan opettajakunnalle esittämistä koulun sisäistä toimintaa koskevista kysymyksistä;  
6. tehdä säätiön hallitukselle yhdessä muun henkilökunnan kanssa joka toinen vuosi huhtikuun loppuun mennessä ehdotus johtokuntaan valittavista opettajajäsenistä;  
7. päättää stipendien ja muiden apurahojen jaosta, jollei rahaston säännöissä toisin määrätä;  
8. varata lukion opiskelijakunnalle ja perusopetuksen oppilaskunnalle mahdollisuus osallistua opetuksen kehittämiseen sekä kuulla oppilaskuntaa ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien ratkaisujen tekemistä sekä  
9. suorittaa ne muut tehtävät, jotka lain, tämän johtosäännön tai asian laadun mukaan sille kuuluvat.  
 

17 § Vanhempainyhdistystoiminta  

Aurinkorannikon suomalaisen koulun säätiö sr edellyttää, että Aurinkorannikon suomalaisen koulun piirissä toimiva vanhempainyhdistys on rekisteröitynyt Suomeen sekä sitoutuu säännöissään Suomen vanhempainliiton eettisiin periaatteisiin.  

Tämä johtosääntö tulee voimaan 29.9.2022  
 
 
Fuengirolassa 29.9.2022
 
Susanna Salo                                                       Saara Ikonen 
Säätiön hallituksen puheenjohtaja        rehtori-asiamies