Aurinkorannikon suomalaisen koulun johtosääntö

Johtosääntö on laadittu valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain (634/1998) nojalla.

1 § Aurinkorannikon suomalainen koulu on Espanjassa toimiva suomenkielinen koulu, joka toimii Fuengirolan kaupungissa ja jonka tehtävänä on antaa suomenkielistä perusopetusta ja lukiokoulutusta sekä vuoden kestävää esiopetusta tilapäisesti ulkomailla asuville oppivelvollisille Suomen kansalaisille.

2 § Opetuksen järjestäjänä toimii Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry, joka valitsee hallituksen yhdistyksen vuosittaisessa kevätkokouksessa.

3 § Koulun osoite on C/ José Salik 4, Urb. San José, 29640 Fuengirola, Espanja.

4 § Koulu noudattaa työnantajan ja työntekijän yhdessä neuvottelemaa työehtosopimusta, joka pohjautuu espanjalaiseen opetusalan työehtosopimukseen.

5 § Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:n järjestämään opetukseen
sovelletaan tätä johtosääntöä, hallintolakia (434/2003) sekä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

KOULUN HALLINTO

6 § Koulun hallinnosta vastaavat Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:n yhdistyksen kokous ja sen valitsema hallitus. Lisäksi hallinnollista vastuuta on rehtorilla ja apulaisrehtorilla.

AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N HALLITUS

7 § Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry valitsee kevätkokouksessa yhdistyksen sääntöjen mukaisen hallituksen.

8 § Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen säännöissä määriteltyjen tehtävien lisäksi
- toimia koulun johtokuntana, johon kuuluu edustaja opettajakunnasta, muusta henkilökunnasta, vanhempainyhdistyksestä sekä oppilas- ja opiskelijakunnasta
- toimia opiskeluhuollon ohjausryhmänä
- päättää oppilaaksi- ja opiskelijaksioton perusteista
- päättää koulumaksuista ja maksuehdoista opetusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti
- päättää oppilaan ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta rehtorin ja apulaisrehtorin esityksestä
- vahvistaa vuosittaisen tuntijaon
- vahvistaa koulun järjestyssäännöt opettajakuntaa ja oppilaskuntaa kuultuaan
- valita esityksestä stipendirahaston johtokunnan edustajat sekä varaedustajat, joihin kuuluvat rehtori, hallituksen, vanhempainyhdistyksen, opettajien ja oppilaiden sekä opiskelijoiden edustajat

9 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan hallituksen jäsenille kirjallisena viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka tarkastavat vähintään kaksi kullakin kerralla sitä varten valittavaa jäsentä.

REHTORI

10 § Rehtorin tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa koulun hallintoa, kasvatus- ja opetustyötä ja henkilöstöä sekä toimia koulun turvallisuusjohtajana.

Rehtorin tehtävänä on lisäksi
- toimia asiantuntijana hallituksen kokouksissa
- toimia esittelijänä hallituksen kokouksissa oman vastuualueensa asioissa
- päättää oppilaaksi- ja opiskelijaksiotosta. Tarvittaessa yksittäinen oppilaaksi- tai opiskelijaksiotto voidaan siirtää hallituksen päätettäväksi.
- johtaa apulaisrehtorin kanssa koulun tiedotustoimintaa
- huolehtia yhdessä apulaisrehtorin kanssa opetussuunnitelman sekä koulutyön järjestämiseen liittyvien suunnitelmien ajan tasalla pitämisestä
- päättää yhdessä apulaisrehtorin kanssa opettajien työnjaosta ja opetusryhmien muodostamisesta sekä määrätä luokan- ja ryhmänohjaajat
- päättää opettajille ja muulle henkilökunnalle erikseen määrättävien tehtävien hoitamisesta asianosaisia kuultuaan
- myöntää koulun opettajille ja muulle henkilökunnalle vapautus tehtävien hoidosta enintään kuukaudeksi sekä järjestää tehtävien hoito
- osallistua yhdessä apulaisrehtorin kanssa henkilökunnan rekrytointiin
- nimittää määräaikainen tuntiopettaja tai muu työntekijä enintään lukuvuoden ajaksi
- päättää apulaisrehtorin kanssa opetusmateriaaleista opettajia kuultuaan
- kutsua koolle henkilö- ja opettajakunnan kokous. Lisäksi rehtori järjestää opettajakunnalle lukuvuoden suunnittelua koskevan kokouksen viimeistään ennen uuden lukuvuoden alkua edeltävänä päivänä
- vastata ylioppilastutkinnon järjestämisestä lukiokoulutuksessa
- tekee hallintopäätöksen oppilaan erityisen tuen aloittamisesta ja jatkamisesta tai lopettamisesta, erityisistä opetusjärjestelyistä, vapauttamisesta oppiaineen opiskelusta sekä vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen siirtymisestä
- antaa oppilaalle tai opiskelijalle kirjallinen varoitus kurinpitotoimenpiteenä

- valmistaa yhdessä apulaisrehtorin kanssa esitys oppilaan ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta kannatusyhdistyksen hallitukselle
- seurata ja valvoa talousarvion toteutumista ja hyväksyä laskut
- valmistaa opetus- ja kulttuuriministeriön, opetushallituksen sekä yhdistyksen hallituksen ja muiden viranomaisten määräämät tilastolliset tiedot ja muut ilmoitukset
- hakea tarpeelliseksi katsottuja erillisiä valtionavustuksia sekä huolehtia loppuselvityksistä
- huolehtia koulun arkiston, henkilökuntaa koskevien asiakirjojen ja oppilas- ja opiskelijaluettelon ylläpidosta

APULAISREHTORI

11 § Apulaisrehtorin tehtävänä on avustaa rehtoria koulun johtamisessa ja valvomisessa sekä toimia turvallisuusvastaavana.

Apulaisrehtorin tehtävänä on lisäksi
- toimia tarvittaessa esittelijänä hallituksen kokouksissa koulutyötä koskevissa asioissa
- vastata koulun arkeen liittyvistä organisointitehtävistä ja tiedottaa niistä

- vastata työjärjestyksen suunnittelusta ja laadinnasta sekä valvonnoista
- vastata työntekijän poissa ollessa sijaisuusjärjestelyistä sekä määrätä yhdessä rehtorin kanssa opettaja hoitamaan oman toimensa ohella toisen opettajan tehtäviä, jos sijaista ei ole saatavissa
- johtaa yhdessä rehtorin kanssa koulun tiedotustoimintaa
- avustaa rehtoria ylioppilastutkinnon käytännön järjestelyistä
- myöntää peruskoulun oppilaalle tai lukion opiskelijalle lupa poissaoloon koulusta, kun poissaolo kestää yli kolme työpäivää
- huolehtia yhdessä rehtorin kanssa opetussuunnitelman sekä koulutyön järjestämiseen liittyvien suunnitelmien ajan tasalla pitämisestä

- huolehtia, että oppilaille ja opiskelijoille annettavat todistukset noudattavat opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä
- osallistua yhdessä rehtorin kanssa henkilökunnan rekrytointiin

- päättää rehtorin kanssa opetusmateriaaleista opettajia kuultuaan
- päättää yhdessä rehtorin kanssa opettajien työnjaosta ja opetusryhmien muodostamisesta sekä määrätä luokan- ja ryhmänohjaajat

- vastata koulunkäynninohjaajien työnjaosta

- vastata koulun kerhotoiminnan järjestämisestä

- päättää opetus- ja työharjoittelijoiden ottamisesta kuultuaan asianmukaista henkilökunnan jäsentä

- valmistaa yhdessä rehtorin kanssa esitys oppilaan ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta kannatusyhdistyksen hallitukselle
- hoitaa rehtorin ollessa estyneenä koulun toiminnan kannalta välttämättömät työtehtävät oman opetustoimensa ohella. Mikäli rehtorin estyneenä oleminen kestää yli viikon, tehtävien järjestämisestä neuvotellaan hallituksen kanssa.

Hallitus voi täsmentää rehtorin ja apulaisrehtorin keskinäistä työnjakoa lukuvuosittain.

VARAHENKILÖ

12 § Lukuvuosittain erikseen valittava varahenkilö hoitaa rehtorin ja apulaisrehtorin ollessa estyneenä koulun toiminnan kannalta välttämättömät työtehtävät oman opetustoimensa ohella.

JOHTORYHMÄ

13 § Johtoryhmän tehtävänä on kehittää ja organisoida koulun toimintaa. Lukuvuosittain johtoryhmään nimetään rehtorin ja apulaisrehtorin lisäksi kaksi tai kolme opettajajäsentä.

OPETTAJAKUNTA

14 § Opettajakunnan tehtävänä on suunnitella ja kehittää koulutyötä sekä osallistua turvallisen opiskeluympäristön luomiseen ja työrauhan ylläpitämiseen. Opettajakunnan tehtävänä on lisäksi
- päättää perusopetuksen oppilaan vuosiluokalle jättämisestä ja vuosiluokalta toiselle siirtämisestä
- käsitellä koulutyön kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia kysymyksiä
- suunnitella ja toteuttaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä
- antaa lausunto hallitukselle koulun järjestyssääntöjen hyväksymisestä tai muuttamisesta
- antaa lausunto hallitukselle koulun opetussuunnitelmasta sekä vuosittaisesta työsuunnitelmasta ja sen toteutumisesta
- antaa lausunto hallitukselle lukuvuoden työ- ja loma-ajoista
- antaa lausunto hallitukselle johtosäännöstä tai sen muuttamisesta
- käsitellä vuosittain oppilaitoksen arviointia ja koulutuksen vaikuttavuutta
- valvoa koulurakennuksen, kaluston ja irtaimiston kuntoa sekä huolehtia yleisestä koulun viihtyisyydestä
- esittää oppilas- ja opiskelijakunnalle ohjaavan opettajan, vanhempainyhdistykselle opettajajäsenen sekä Osmo Savolan stipendirahaston opettajajäsenen ja hänen varajäsenensä
- esittää tai päättää stipendien ja muiden apurahojen saajista
- hoitaa hallituksen ja rehtorin antamat muut tehtävät

OPETTAJAT

15 § Opettajan tehtävänä on hoitamansa toimen/tuntiopettajuuden sisältämien oppituntien lisäksi
- pyrkiä yhteistyössä oppilaiden ja opiskelijoiden, näiden huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa saavuttamaan opetukselle säädetyt tavoitteet sekä osallistua koulun ja sen antaman opetuksen kehittämiseen
- noudattaa vahvistettua opetussuunnitelmaa
- toimia luokan- tai ryhmänohjaajana ja suorittaa erikseen sovitut luokan- ja ryhmänohjaajan tehtävät
- toimia suostumuksesta oman toimensa ohella toisen opettajan sijaisena
- osallistua henkilö- ja opettajakunnan kokouksiin
- hoitaa koulun vuosisuunnitelmassa edellytetyt tehtävät
- hoitaa välitunti-, ruokailu- ja muut valvontatehtävät
- antaa mahdollisuuksien mukaan tukiopetusta

16 § Koulun palveluksessa oleva työntekijä tekee kannatusyhdistyksen hallitukselle kirjallisen sivutoimi-ilmoituksen, jos hän tekee vapaa-ajalla muuta työtä, josta saa rahallista korvausta.

17 § Vakinaiseen toimeen nimitetään hakemuksesta. Toimessa noudatetaan Espanjan työlainsäädännön mukaista koeaikaa. Toimeen valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Toimeen valitun tulee esittää myös lääkärinlausunto terveydentilastaan. Valinta suoritetaan ehdollisena, kunnes lääkärinlausunto ja rikosrekisteriote on toimitettu.

MUU HENKILÖKUNTA

18 § Muun henkilökunnan tehtävänä on oman työtehtävänsä lisäksi huolehtia yhdessä opettajakunnan kanssa oppilaiden ja opiskelijoiden turvallisuudesta.

Muun kuin opetustyötä tekevän henkilökunnan valinnasta ja työehdoista päättää hallitus.

OPPILAAKSI- JA OPISKELIJAKSIOTTO

19 § Oppilaaksi- ja opiskelijaksiottoa koskevat perusteet sekä varaus- ja koulumaksut päättää kannatusyhdistyksen hallitus lukuvuosittain ja antaa tästä erillisen ohjeen. Oppilaaksi- ja opiskelijaksiotosta päättää rehtori. Tarvittaessa yksittäinen oppilaaksi- tai opiskelijaksiotto voidaan siirtää hallituksen päätettäväksi.

Koulumaksu on ilman oikeuden päätöstä ulosottokelpoinen.

OPPILAAT JA OPISKELIJAT

20 § Oppilaan ja opiskelijan oikeusturva-asioissa noudatetaan tässä johtosäännössä mainittujen täsmennysten lisäksi perusopetuslain ja perusopetusasetuksen sekä lukiolain ja lukioasetuksen mukaisia määräyksiä.

ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

21 § Opetuksen järjestämisessä noudatetaan lisäksi seuraavia säännöksiä Espanjan olosuhteet huomioon ottaen
- koulun oppilaiden ja opiskelijoiden terveydenhuollossa noudatetaan soveltuvin osin voimassa olevaa terveydenhuoltolakia. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat osa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia opiskeluhuollon palveluja.
- arkistonhoidossa noudatetaan Suomen arkistointiin liittyviä lakeja ja ohjeita

JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

22 § Johtosäännön muuttamisesta on kannatusyhdistyksen hallituksen ennen päätöksentekoa pyydettävä opettajakunnalta lausunto.

VOIMAANTULO

23 § Tämä johtosääntö on hyväksytty Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 28.5.2021 ja se otetaan käyttöön 1.8.2021.

Hallituksen puheenjohtaja
Susanna Salo