Valinnaiset aineet 8. luokalla lukuvuonna 2020-2021

Tieto- ja viestintäteknologia 8. luokalla

Jokainen 8. luokan oppilas osallistuu yhden vuosiviikkotunnin tieto- ja viestintäteknologian kurssille, jonka alkuosa käytetään yläkoulussa tarvittavien tvt-taitojen syventämiseen. Yhteisen osuuden jälkeen oppilas valitsee oman kiinnostuksensa mukaan opintojakson, jonka aikana on mahdollisuus edelleen laajentaa ja syventää osaamistaan. Oppilas valitsee yhden opintojakson seuraavista

  • Medianteko ja medialukutaito
  • Kuvankäsittely
  • Ohjelmointi

Oppilas valitsee eri opintojakson kuin 7. luokalla.

Yhden vuosiviikkotunnin valinnainen aine arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty suhteessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset (tt-valinnaiset)

Vuosiluokilla 7−9 on perusopetuksen tuntijaon mukaisista viidestä taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetuista vuosiviikkotunneista yksi sisällytetty 7. luokan käsityön yhteiseen oppimäärään, joten vuosiluokalla 8 on valittavissa yksi taide- ja taitoaineiden valinnainen aine joukosta musiikki, kuvataide, liikunta ja kotitalous. Lukuvuonna 2020−2021 toteutuu kuvataiteen, liikunnan ja kotitalouden valinta. Valittua ainetta opiskellaan kaksi vuosiviikkotuntia sekä 8. että 9. luokalla.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, ja ne myös arvioidaan osana yhteistä oppimäärää.

 

Valinnaiset aineet

Vuosiluokilla 7−9 on valinnaisiin aineisiin osoitetusta kuudesta vuosiviikkotunnista kolme sijoitettu vuosiluokalle 8. Yhden vuosiviikkotunnin tvt-kurssin lisäksi oppilaalla on valittavissa yksi kahden vuosiviikkotunnin valinnainen aine.

Valinnaisen aineen on oltava eri kuin oppilaan valitsema taide- ja taitoaine (tt-valinnainen).

Valinnaiset aineet lukuvuonna 2020−2021:

  • A2-saksa
  • B2-saksa
  • Liikunta
  • Käsityö
  • Tietotekniikka

Kahden vuosiviikkotunnin valinnainen aine valitaan lukuvuodeksi kerrallaan. Poikkeuksena on A2- ja B2-saksa, joita opiskellaan sekä 8. että 9. vuosiluokalla. Valinnaisen A2- ja B2-saksan vuosiviikkotunnit sisältyvät 8. ja 9. vuosiluokilla valinnaisiin aineisiin.

Jokainen kahden vuosiviikkotunnin valinnainen aine muodostaa oman oppimääränsä, joka arvioidaan itsenäisenä kokonaisuutena numeerisesti.