Arviointi

Alkuopetuksessa käytetään 4-portaikkoista arviointia matematiikan ja äidinkielen eri osa-alueissa. Lisäksi oppilaat saavat muusta opiskelustaan sanallista arviointia. 3. – 4 . luokilla käytetään numeroarviointia matematiikassa, äidinkielessä ja A1-kielessä. Lisäksi muita taitoja arvioidaan sanallisesti. Numeroarvostelu on käytössä luokilla 5 – 9. Vuosiluokilla 8 – 9 kaikissa valinnaisaineissa käytetään numeroarvostelua. Jos oppilas on koulussa vain osan lukuvuotta, saa hän pyydettäessä espanjan kielestä osallistumismerkinnän.

Oppilaan itsearviointikykyä ja tietoa siitä koteihin pyritään kehittämään: 1 –2 luokilla on perinteinen reppuvihko, johon opettajat ja koti laittavat toisilleen viestejä oppilaasta ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista, 3. - 9. luokilla kussakin aineessa on vähintään kerran lukukaudessa oppilaan itsearviointiosuus, esim kokeen mukana, jota opettaja kommentoi ja joka menee tiedoksi myös koteihin.

Koulutuksen arviointia suoritetaan vuosittain lukuvuoden aluksi ja lopuksi käytävillä opettajan ja rehtorin välisillä kehittämiskeskusteluilla. Lisäksi huoltaja yhdessä koulua käyvän lapsensa kanssa täyttää koulua koskevan arviointikyselyn lukuvuoden aikana, jonka keskeisimmät tiedot viedään koulun ylläpitäjän tietoon, joka pyrkii niiden mukaan omalta osaltaan kehittämään koulua ja sen toimintaa.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Perusopetusasetuksen 19. § mukaan opinnoissa etenemistä (luokalta siirto) tai päättöarvioinnin uusimista on pyydettävä kahden kuukauden kuluttua tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä. Jos uusi arviointi tai ratkaisu, jolla pyyntö on hylätty, on virheellinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) voi oppilaan huolltajan pyynnöstä (oikaisuvaatimus 14 päivän sisällä tiedon saannista) velvoittaa opettajan toimittamaan  uuden arvioinnin  tai määrätä, mikä arvosana on oppilaalle annettava tai määrätä vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen uusimisesta.

Muista kuin päättöarviointiin liittyvistä arvosanoista oppilaalla ja tämän huoltajalla on oikeus (Perusopetusasetuksen 13. § mukaan) saada tietoa opettajan arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin. Jos huoltaja ei ole tyytyväinen opettajan antamaan vastaukseen, huoltaja voi tehdä asiasta kantelun, joka osoitetaan esim. Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

9.-luokkalaisten päättötodistukseen valinnaisen kielen arvosana voidaan muuttaa Opetushallituksen ohjeen mukaan merkinnäksi HYVÄKSYTTY. Oppilaan huoltajan täytyy pyytää sitä kirjallisesti.