AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN LUKION SUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ


JOHDANTO


Lukiolain mukaan jokaisella opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Turvallisessa ja viihtyisässä kouluyhteisössä on turvattu koulun työrauha, sisäinen järjestys ja opiskelun esteetön sujuminen. Jokaisella koulussa työskentelevällä aikuisella on velvollisuus toimia kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän estämiseksi ja puuttua välittömästi konfliktitilanteisiin. Varhainen puuttuminen lisää opiskelijoiden turvallisuudentunnetta.


KIUSAAMINEN

Kiusaamisen määritelmä


Kiusaamista on, kun yhdelle ja samalle opiskelijalle aiheutetaan toistuvasti ja tahallaan pahaa mieltä.  Kiusaaminen voi olla suoraa sanallista, fyysistä tai epäsuoraa kiusaamista. Tekijöinä on joku tai jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua.

Toistuvuus tarkoittaa sitä, että sama opiskelija joutuu yhä uudestaan muiden ilkeän tai vahingoittavan toiminnan kohteeksi. Tahallisuus merkitsee, että tekojen tarkoitus todella on loukata tai aiheuttaa harmia ja pahaa mieltä.

Kiusaaminen voi saada monia muotoja, se voi olla toistuvaa
•    nimittelyä, pilkkaamista, toiselle nauramista
•    tönimistä, tuuppimista, lyömistä, potkimista
•    ulkopuolelle jättämistä, syrjimistä
•    ilkeiden lappujen lähettämistä
•    ilkeiden juttujen, juorujen tai valheiden levittämistä
•    toisen tavaroiden ottamista, hävittämistä, piilottamista tai rikkomista
•    netissä tapahtuvaa loukkaamista, esimerkiksi ilkeiden juorujen tai toisen kuvien laittamista nettiin ilman lupaa
•    ilkeiden tai uhkaavien tekstiviestien tai sähköpostien lähettämistä

Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen

•    myönteisen, toisia kunnioittavan ja erilaisuutta hyväksyvän  ilmapiirin luominen koko yhteisöön
•    kiusaamista ei hyväksytä ja siihen puututaan välittömästi
•    laaditaan koulun yhteiset säännöt
•    pari- ja ryhmätyöskentelyn käyttö
•    ryhmäyttäminen, jota toteutetaan pitkin lukuvuotta
•    kiinnitetään erityistä huomiota uusien opiskelijoiden sopeutumiseen
•    säännölliset ryhmänohjaajan tunnit
•    yhteiset teemapäivät
•    oppilaskunta- ja tutoropiskelijatoiminta
•    kerhot
•    luottamukselliset ja avoimet suhteet kodin ja koulun välillä
•    opiskelijoita ja huoltajia ohjeistetaan kertomaan kiusaamisesta välittömästi
•    nuoria kannustetaan toimimaan aktiivisesti kiusaamista vastaan


Kiusaamistilanteen selvittely

Jos opettajalla herää epäilys mahdollisesta kiusaamisesta, tai opettaja havaitsee kiusaamistilanteen, hän puuttuu tilanteeseen välittömästi ja kertoo asiasta ryhmänohjaajalle. Ryhmänohjaaja keskustelee vakavasti kiusaamiseen osallistuneiden opiskelijoiden kanssa ja kirjaa ylös, mitä keskustelussa sovitaan.

1–2 viikon kuluttua ryhmänohjaaja varmistaa, että kiusaaminen on loppunut. Mikäli kiusaaminen ei ole loppunut, kiusaamiseen osallistuneiden opiskelijoiden huoltajat kutsutaan koululle. Tarvittaessa tapaamiseen osallistuvat rehtori, apulaisrehtori ja kuraattori.

Selvittämiskeskustelut eivät aina ole riittävä toimenpide. Kiusaamisen jatkuessa edelleen ja vakavammissa kiusaamistapauksissa rehtori antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen.
 

VÄKIVALTAINEN JA AGGRESSIIVINEN KÄYTTÄYTYMINEN

Väkivallan ja aggressiivisen käyttäytymisen ehkäiseminen


•    luodaan myönteinen, toisia kunnioittava ja erilaisuutta hyväksyvä  ilmapiiri koko yhteisöön
•    kiusaamistapaukset pyritään selvittämään mahdollisimman nopeasti ja seurannalla varmistetaan kiusaamisen loppuminen
•    tarvittaessa kuraattorin tai psykologin yksilö- ja pienryhmäohjaus, jossa keskustellaan aggressiivisuuden hallinnasta ja opetellaan rakentavia ja rauhanomaisia keinoja ongelmallisista tilanteista selviytymiseen


Väkivaltaiseen käyttäytymiseen puuttuminen

Väkivaltainen ja aggressiivinen käyttäytyminen ovat ehdottomasti kielletty ja niihin puututaan välittömästi. Väkivaltatilanteessa osallisena olleet opiskelijat viedään kansliaan, jossa rehtori tai apulaisrehtori selvittää tapahtumien kulun tarvittaessa kuraattorin tai erityisopettajan kanssa ja kirjaa tapahtumat. Terveydenhoitaja kutsutaan paikalle mahdollisten vammojen todentamista ja hoitamista varten. Terveydenhoitaja kirjaa havaintonsa opiskelijan tietoihin ja vahinkoilmoitukseen, mikäli hän katsoo lääkärin lisätutkimukset tarpeellisiksi.  

Tapahtuneesta tiedotetaan aina puhelimitse sekä väkivallan tekijän että uhrin huoltajia. Rehtori tai apulaisrehtori käyttää lukiolain mukaista oikeutta evätä väkivaltaisesti käyttäytyneen opiskelijan osallistumisen opetukseen  enintään kolmen työpäivän ajaksi. Opetuksen epääminen kirjataan Wilmaan.
Uhria ja hänen huoltajiaan informoidaan mahdollisuudesta tehdä tutkintapyyntö poliisille ja sovitaan opiskeluhuollollisista tukitoimista.

Toisella kerralla rehtori antaa väkivaltaisesti käyttäytyneelle opiskelijalle kirjallisen varoituksen. Moniammatillinen asiantuntijaryhmä arvioi poliisin tai alaikäisen opiskelijan kohdalla lastensuojelun tarpeen.   
 

HÄIRINNÄN EHKÄISEMINEN JA SIIHEN PUUTTUMINEN

Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee edistää ja kunnioittaa työ- ja opiskelurauhaa niin, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus oppimiseen, opettajalla opettamiseen ja muulla henkilökunnalla tehtäviensä suorittamiseen. Kouluyhteisössä häirintää ehkäistään samoilla keinoilla kuin kiusaamista.

Opettaja, apulaisrehtori tai rehtori voi määrätä opetusta häiritsevän opiskelijan poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan tai jossa on käynnissä muu koulun järjestämä tilaisuus. Opettaja ilmoittaa oppitunnilta tai koulun tilaisuudesta poistamisesta huoltajalle ja kirjaa sen Wilmaan.

Jos poistettava opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla, apulaisrehtorilla tai opettajalla on viimeisenä keinona oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Tilanteeseen haetaan paikalle rehtori tai apulaisrehtori, jotka ovat välittömästi yhteydessä opiskelijan huoltajaan.

Opiskelijan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan, apulaisrehtorin tai rehtorin on annettava kirjallinen selvitys tapahtuneesta Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:n hallitukselle.

Ryhmänohjaaja keskustelee oppituntia häiritsevän opiskelijan kanssa ja on yhteydessä opiskelijan huoltajaan. Mikäli opiskelija edelleen jatkaa häirintää, rehtori antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen.

Seksuaalinen häirintä, kuten vihjailevat eleet ja ilmeet, seksuaalisesti värittyneet vitsit, vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat puheet ja kysymykset, ehdottelu, fyysinen koskeminen sekä seksuaalisesti värittyneet viestit tai soitot, on sopimatonta käytöstä. Seksuaalisella häirinnällä on yhtymäkohtia kiusaamiseen.
 
Seksuaalista häirintää ei koulussamme hyväksytä, vaan siihen puututaan välittömästi. Kuraattori, erityisopettaja, rehtori tai apulaisrehtori keskustelee osapuolina olevien opiskelijoiden kanssa. Keskustelussa sovitaan häirinnän loppumisesta ja seurannasta. Keskustelun pitäjä kirjaa tapahtuneen ja ilmoittaa asiasta huoltajille. Mikäli häirintä ei lopu, rehtori antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen. Moniammatillinen asiantuntijaryhmä arvioi poliisin tai alaikäisen opiskelijan kohdalla lastensuojelun tarpeen.   
 
Opiskelijalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee osallistua kulttuurisesti moninaisen ilmapiirin ja kulttuurien välisen ymmärryksen edistämiseen. Rasistinen häirintä, johon kuuluu rasistiset viestit, merkit, eleet, nimittelyt, vitsit ja ryhmästä pois sulkeminen esimerkiksi kansallisuuden, kielen, uskonnon tai ihonvärin takia, ovat ehdottomasti kielletty ja niihin puututaan välittömästi samoilla keinoilla kuin seksuaaliseen häirintään.  

 

YHTEYDENOTTOTAVAT KOTIIN JA YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA

Syksyn vanhempainillassa huoltajia ohjeistetaan ilmoittamaan kiusaamis-, väkivalta-, ja häirintätilanteista välittömästi ryhmänohjaajalle, kuraattorille tai apulaisrehtorille.

Koulussa tapahtuneesta kiusaamisesta, väkivallasta tai häirinnästä yhteyttä huoltajiin ottaa ryhmänohjaaja, apulaisrehtori tai muu opiskeluhuoltohenkilöstön jäsen.

Yhteydenotot tehdään puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostilla.  
 

YHTEISTYÖ VIRANOMAISTEN KANSSA

Vakavissa väkivalta- ja häirintätilanteissa opiskeluhuoltohenkilöstö ottaa yhteyttä paikalliseen poliisiin ja sosiaaliviranomaiseen sekä opiskelijan kotikunnan sosiaaliviranomaiseen. Näin toimitaan myös, mikäli koulun omat keinot ovat riittämättömät eli tilanteet jatkuvat niihin puuttumisesta huolimatta.  

 

SUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN JA PEREHDYTTÄMINEN

Huoltajia tiedotetaan opiskelijoiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä laadittuun suunnitelmaan aina lukuvuoden alun kotitiedotteessa. Ryhmänohjaajat keskustelevat opiskelijoiden kanssa suunnitelman sisällöstä ryhmänohjaajan tunneilla. Huoltajien kanssa käydään keskustelua vanhempainilloissa.

Jokaisen henkilökunnan jäsenen edellytetään perehtyvän suunnitelmaan. Kiusaamis-, väkivalta- ja häirintätilanteisiin liittyvät ohjeistukset kerrataan lukuvuoden alun suunnittelukokouksessa sekä niistä keskustellaan opettajankokouksissa lukuvuoden aikana.


SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN, TOTEUTUMISEN SEURANTA, SEURANTAAN LIITTYVÄ KIRJAAMINEN JA ARVIOINTI

Suunnitelma päivitetään lukuvuosittain. Suunnitelman toteutumista seurataan ja  arvioidaan keräämällä palautetta opiskelijoilta, huoltajilta ja henkilökunnalta aina kevätlukukauden lopussa. Koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä arvioi myös omaa toimintaansa.

Saadun palautteen perusteella suunnitelmaa tarkistetaan ja tarvittaessa siihen tehdään muutoksia ja korjauksia. Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:n hallitus hyväksyy suunnitelman.