AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN PÄIHDETYÖN SUUNNITELMA


JOHDANTO


Tämän suunnitelman tarkoituksena on kuvata koulussamme tapahtuvaa ehkäisevää päihdetyötä sekä kertoa toimintatavat tilanteissa, joissa joudutaan tekemisiin päihteiden käytön kanssa tai epäillään päihteiden käyttöä.  

Päihteillä tarkoitetaan alkoholia, huumausainelain tarkoittamia huumausaineita, tupakkalain tarkoittamia tupakkaa ja tupakkatuotteita (esimerkiksi nuuskaa). Lääkkeet, liuottimet ja muut aineet luokitellaan päihteiksi silloin, kun niitä käytetään päihtymistarkoituksessa.

Päihteiden käyttö, niiden hallussapito, välittäminen ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on koulussa ehdottomasti kielletty. Kielto koskee myös sähkötupakkaa.


EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Ehkäisevän päihdetyön keinoin koulussa tuetaan lapsia ja nuoria kasvamaan terveeseen elämään ilman päihteitä. Koulun ehkäisevää päihdetyötä on kaikki koulutyön ja -ympäristön kehittäminen paremmin päih- teiltä ja päihdehaitoilta suojaavaksi. Päihdekasvatus, lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuuksien lisääminen, toimiva opiskeluhuoltotyö ja tiivis yhteistyö kotien kanssa ovat sitä toimintaa, jolla koulu pyrkii vaikuttamaan päihteitä koskeviin tietoihin ja asenteisiin sekä niihin olosuhteisiin, jotka aiheuttavat päihteiden ongelmakäyttöä. 


Päihdekasvatus koulussa

•    päihdeopetus pohjautuu koulun opetussuunnitelmaan, koulun oppiaineista päihdekasvatusta sisältävät terveystiedon lisäksi mm. liikunta, biologia, kemia, ympäristö- ja luonnontieto, kotitalous ja yhteiskuntaoppi
•    päihdeneuvontaa terveydenhoitajan ja koulukuraattorin vastaanotolla
•    päihteiden käytön oppilas/opiskelijakohtainen arviointi kuuluu koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastuksiin
•    ulkopuoliset asiantuntijat
•    päihdekoulutusta koulun koko henkilökunnalle
 
Lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

•    oppilaskunta
•    oppilaskunnan ja rehtorin/apulaisrehtorin säännölliset tapaamiset
•    säännölliset luokanopettajan/luokanohjaajan/ryhmänohjaajan tunnit
•    tukioppilas-, tutoropiskelija- ja kummiluokkatoiminta
•    oppilaat/opiskelijat mukana suunnittelemassa yhteisiä retkiä, tapahtumia ja juhlia
•    työryhmien oppilas/opiskelijaedustus
•    oppilaiden/opiskelijoiden päivänavaukset
•    kerhot

Toimiva opiskeluhuoltotyö

•    koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti
•    tehokas poissaolojen ja oppilaiden/opiskelijoiden koulunkäynnin seuranta
•    oppilailla/opiskelijoilla on mahdollisuus terveydenhoitajan, opinto-ohjaajan, kuraattorin ja psykologin tapaamisiin

Yhteistyö kotien kanssa

•    tiedonkulku puolin ja toisin (kotitiedote, koulun kotisivut, Wilma)
•    huoltajien kanssa käytävät kehityskeskustelut ja luokkakohtaiset tilaisuudet
•    vanhempainillat
•    huoltajille järjestettävät päihteisiin liittyvät luennot tarpeen mukaan
•    toimiva vanhempainyhdistys


TOIMENPITEET


Koulussa ilmenneiden päihdeasioiden käsittely tehdään aina opiskeluhuoltohenkilöiden toimesta ja ohjauksessa. Toimenpiteet on tarkoitettu nuoren parhaaksi ja auttamiseksi. Kaikessa toiminnassa muistetaan hienotunteisuus ja salassapitosäännökset sekä vältetään nuoren leimaaminen. Kaikkien 
ei ole tarpeen tietää asiasta.

Toimintatavat päihteiden käytön epäilytilanteessa

•    epäilyksistä kerrotaan välittömästi rehtorille, apulaisrehtorille, erityisopettajalle, terveydenhoitajalle, kuraattorille tai opinto-ohjaajalle
•    opiskeluhuoltohenkilöt sopivat työnjaosta ja yhteydenotosta kotiin
•    koululla järjestetään palaveri, jossa ovat paikalla oppilas/opiskelija, huoltajat sekä sovitut monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenet
•    tarvittaessa nuori ohjataan huumetestiin, testi tehdään nuoren ja huoltajan suostumuksella
•    palaverissa sovitaan jatkotoimenpiteet, esim. keskustelut kuraattorin kanssa
•    opiskeluhuoltohenkilöt seuraavat nuoren kokonaistilannetta

Toimintatavat, jos oppilas/opiskelija on päihtyneenä koulussa tai koulun järjestämässä tilaisuudessa

•    oppilas/opiskelija viedään terveydenhoitajan luo
•    haetaan rehtori tai apulaisrehtori paikalle
•    otetaan yhteys kotiin ja pyydetään huoltajaa hakemaan oppilas/opiskelija pois koulusta
•    sovitaan huoltajatapaamisesta
•    tehdään ilmoitus sosiaaliviranomaisille
•    rehtori määrää rangaistuksen


Toimintatavat, jos oppilaalla/opiskelijalla on päihteitä koulussa

•    oppilas/opiskelija saatetaan rehtorin/apulaisrehtorin luo
•    oppilaan/opiskelijan edellytetään luovuttavan päihteet
•    asiasta ilmoitetaan huoltajille ja tarvittaessa sosiaaliviranomaisille
•    rehtori määrää rangaistuksen

Toimintatavat, jos oppilas/opiskelija tupakoi tai nuuskaa koulun alueella

•    oppilasta/opiskelijaa puhutellaan ja ilmoitetaan asiasta huoltajille
•    alaikäisen oppilaan/opiskelijan edellytetään luovuttavan tupakkatuotteet 
•    ensimmäisellä kerralla perusopetuksen oppilaalle määrätään yhden tunnin jälki-istunto
•    toisella kerralla perusopetuksen oppilaalle määrätään kahden tunnin jälki-istunto ja järjestetään huoltajapalaveri
•    kolmannella kerralla rehtori antaa perusopetuksen oppilaalle kirjallisen varoituksen
•    lukion opiskelijalle rehtori antaa kolmannella kerralla kirjallisen varoituksen

Toimintatavat, jos koulussa on päihtynyt aikuinen

•    jos koulun henkilökuntaan kuuluva aikuinen tulee kouluun päihtyneenä, asiasta ilmoitetaan välittömästi rehtorille
•    jos koulussa liikkuu päihtynyt henkilö, joka ei ole oppilas/opiskelija eikä kuulu koulun henkilökuntaan, soitetaan välittömästi poliisillePÄIHDETYÖN SUUNNITELMAN TARKISTAMINEN


Päihdetyön suunnitelma tarkistetaan vuosittain.