1. Koulun nimi

Nämä ovat Espanjan Fuengirolassa sijaitsevan Aurinkorannikon suomalaisen koulun järjestyssäännöt.


2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulualueella ja liikuntapaikoilla kouluaikana sekä kaikessa työsuunnitelman mukaisessa koulun toiminnassa ajasta ja paikasta riippumatta (esimerkiksi kerhot, koulun tilaisuudet, retket, leirikoulut).
 
Koulualuetta on kaikki Aurinkorannikon suomalaisen koulun rakennukset, piha-alueet ja niiden väliset alueet sekä pelikenttä.

Järjestyssääntöjä laadittaessa on noudatettu Suomen lakia, soveltuvin osin Espanjan lakia sekä valtakunnallisen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.


3. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Oppilaalla on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Ketään ei saa syrjiä sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, vaan  
jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee osallistua kulttuurisesti moninaisen ilmapiirin ja kulttuurien välisen ymmärryksen edistämiseen.

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kiusaaminen, väkivaltainen ja aggressiivinen käyttäytyminen sekä häirintä ovat ehdottomasti kielletty.  Toimintatavat em. tilanteissa on kirjattu oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä laadittuun suunnitelmaan. Koulussa on käytössä KiVa Koulu –ohjelma.

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Kaikilla oppilailla on oikeus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Jokainen oppilas kuuluu Aurinkorannikon suomalaisen koulun oppilaskuntaan, jonka hallitukseen on valittu edustajat jokaiselta vuosiluokalta.

Oppilaalla on oikeus jokaisena työpäivänä saada täysipainoinen ateria.

Oppilaalla on oikeus saada kouluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.


Oppilaan velvollisuudet

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole tilapäisesti myönnetty siitä vapautusta.

 • Mikäli oppilas joutuu lääkärin, terveydenhoitajan tai muun opiskeluhuoltohenkilön luona käynnin tai luottamustehtävän takia olemaan poissa oppitunnilta, tulee hänen sopia siitä tunnin pitäjän tai luokanopettajan/-ohjaajan kanssa.
 • Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hän ei saa poistua koulusta ilman terveydenhoitajan, opettajan tai apulaisrehtorin/rehtorin antamaa lupaa.
 • Sairaustapauksissa huoltaja ilmoittaa poissaolosta koululle mahdollisimman pian Wilman kautta, sähköpostilla tai puhelimitse.
 • Muissa poissaoloissa haetaan lupa kirjallisesti etukäteen koulun kotisivulta tai koululta saatavalla lomakkeella. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää luokanopettaja/-ohjaaja. Yli kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää apulaisrehtori.
 • Luvattomat poissaolot oppilas korvaa ylimääräisellä ajalla.


Oppitunnit alkavat ja päättyvät koulun työjärjestyksessä ilmoitettuina aikoina. Oppilaan tulee saapua oppitunneille ajoissa.

Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

Oppilaan tulee huolehtia kotitehtäviensä suorittamisesta ja pitää mukanaan lukujärjestyksen mukaiset oppikirjat ja muut opiskeluvälineet.


4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee osallistua kannustavan ja toisia kunnioittavan ilmapiirin luomiseen.

Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee edistää ja kunnioittaa työ- ja opiskelurauhaa niin, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus oppimiseen, opettajalla opettamiseen ja muulla henkilökunnalla tehtäviensä suorittamiseen.

Oppilaan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti ja kohteliaasti.

Hyvien tapojen mukaiseen käyttäytymiseen kuuluu:
-toisten ihmisten arvostaminen ja huomioon ottaminen
-erilaisuuden hyväksyminen
-tervehtiminen
-asiallinen kielenkäyttö
-rehellisyys
-yhteisten sääntöjen ja sopimusten noudattaminen
-annettujen ohjeiden mukaan toimiminen
-aikataulujen noudattaminen

Ruokailu tapahtuu ruokailuvuorojen mukaisesti. Kouluravintolaan siirrytään rauhalli-sesti opettajan johdolla. Jokainen ottaa ruokaa vain sen verran kuin jaksaa syödä. Kouluravintolassa noudatetaan opettajien sekä keittiöhenkilökunnan ohjeita ja ruokailtaessa noudatetaan hyviä ruokailutapoja. Matkapuhelinta tai muuta mobiililaitetta ei käytetä kouluravintolassa.

Omien ruokien sekä makeisten ja purukumin syöminen tai virvoitusjuomien nauttiminen oppitunnilla on sallittu vain oppitunnin pitäjän luvalla. Veden juominen oppitunnilla on sallittu.

Kouluun on pukeuduttava asiallisesti, hyvien tapojen ja tilanteen mukaisesti vaatteisiin, jotka eivät loukkaa toisia.  

Päähineitä, kuten lippalakkeja, huppuja ja pipoja ei pidetä päässä sisätiloissa.

Oppilas ei saa kopioida töihinsä tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa
internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Valokuvien ja videoiden käytössä tulee huomioida lisäksi tekijänoikeudet.


Oleskelu ja liikkuminen

Asiaton oleskelu koulualueella on kielletty ulkopuolisilta.

Välituntien aikana alakoulun oppilaat ovat ulkona koulun välituntialueilla. Yläkoulun oppilaat saavat olla sisällä ala-aulassa.

Sisätiloissa ei saa juosta.

Oppilas saa poistua koulun alueelta vain opettajan, apulaisrehtorin/rehtorin tai terveydenhoitajan luvalla.

Liikuntapaikoille tai muille koulualueen ulkopuolella oleville paikoille siirrytään opettajan johdolla liikennesääntöjä sekä varovaisuutta noudattaen.


Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee suhtautua vastuullisesti työ- ja kouluympäristöön ja huolehtia koulun alueen siisteydestä ja viihtyisyydestä.

Opettaja tai apulaisrehtori/rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan.

Oppilas ei saa ottaa muiden omaisuutta käyttöön ilman lupaa.

Oppilaan hallussa oleva koulutyöhön liittymätön omaisuus (arvoesineet, rahat yms.) on koulussa oppilaan/opiskelijan omalla vastuulla. Koulu ei vastaa kadonneesta tai vahingoittuneesta omaisuudesta.

Koulu ei vastaa naulakoissa säilytettävistä vaatteista eikä niille ole valvontaa.

Koulun kiinteää ja irtainta omaisuutta, oppilaan käyttöön annettuja oppimateriaaleja, opetus- ja harrastusvälineitä tulee käsitellä huolellisesti. Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä ilmoitettava lähimmälle opettajalle. Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.


Turvallisuus

Oppilaan tulee ilmoittaa kaikista huomaamistaan turvallisuuteen liittyvistä vioista, puutteista ja epäkohdista koulun henkilökuntaan kuuluvalle.

Jos opettaja on ilmoittamatta myöhässä 10 minuuttia, tulee oppilaan ilmoittaa asiasta kansliaan tai toiselle opettajalle.

Tapaturman sattuessa ilmoitetaan siitä viipymättä opettajalle tai kansliaan.

Koulupäivän aikana polkupyörät ovat koulun pihalla niille osoitetuissa paikoissa. Oppilaat eivät saa tuoda skeitti- ja potkulautoja eikä rullaluistimia koulualueelle.

Välitunnilla toimitaan välituntivalvojan ohjeiden mukaan ja noudatetaan sovittuja leikki- ja pelivuoroja.

Päätalon ulkoportti pidetään lukittuna ja oppilaille annetaan ohjeet, etteivät he avaa porttia tuntemattomille.

WC:ssä ei saa oleskella tarpeettomasti ja WC:ssä käydään yksi kerrallaan.

Koulualueella on kameravalvonta.


Tietokoneen, matkapuhelimien ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Mikäli matkapuhelinta tai muuta mobiililaitetta ei käytetä opetusvälineenä opettajan luvalla, sen käyttö oppitunnilla tai muussa koulun opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa on kielletty. Koulu edellyttää, että mobiililaite on tällöin häiriötä aiheuttamattomassa tilassa.

Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa oppilaalta matkapuhelin tai muu mobiililaite, jos oppilas häiritsee sillä opetusta tai oppimista.

Toisten oppilaiden/opiskelijoiden ja henkilökunnan luvaton valokuvaaminen ja videointi on kielletty. Kielto koskee myös kuvan ja äänen lähettämistä suoratoistona (ns. livestream) oppitunnilta ilman opetukseen liittyvää syytä.  

Välitunnilla koulun oppilasverkko on tarkoitettu vain internetin ja sosiaalisen median vastuulliseen käyttöön. Oppilaita kannustetaan viettämään välitunteja ilman mobiililaitteita.   


Päihteet ja vaaralliset esineet

Päihteillä tarkoitetaan alkoholia, huumausainelain tarkoittamia huumausaineita, tupakkalain tarkoittamia tupakkaa ja tupakkatuotteita (esimerkiksi nuuskaa). Lääkkeet, liuottimet ja muut aineet luokitellaan päihteiksi silloin, kun niitä käytetään päihtymistarkoituksessa. Päihteiden käyttö, niiden hallussapito, välittäminen ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on koulussa ehdottomasti kielletty. Kielto koskee myös sähkötupakkaa.

Oppilas ei saa tuoda kouluun eikä koulupäivän aikana pitää hallussaan sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty. Kielto koskee myös kaikkia muita sellaisia esineitä ja aineita, joilla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai jotka erityisesti soveltuvat omaisuuden vahingoittamiseen ja joiden hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

Apulaisrehtorilla/rehtorilla ja opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa oppilaalta kielletyt aineet ja esineet.


Kurinpito

Koululla on suunnitelma kurinpitokeinojen ja perusopetuksessa myös kasvatuskeskustelujen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.

 • Oppilaan, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voi opettaja tai apulaisrehtori/rehtori määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun.
 • Mikäli oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kasvatuskeskustelun jälkeen, opettaja tai apulaisrehtori/rehtori voi määrätä hänet  uudelleen kasvatuskeskusteluun tai enintään kaksi tuntia kestävään jälki-istuntoon. Jälki-istunnossa on mahdollista teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä.
 • Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä koulupäivän jälkeen enintään tunnin ajaksi suorittamaan tehtäviään läksyparkissa.
 • Opetusta häiritsevä oppilas voidaan poistaa luokasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi.Tällöin oppilas saatetaan kansliaan.
 • Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä turvaamistoimena enintään jäljellä olevan koulupäivän ajaksi.
 • Jos kasvatuskeskusteluista ja jälki-istunnoista huolimatta oppilas osoittaa jatkuvaa piittaamattomuutta koulun järjestyssääntöjä kohtaan tai rikkomus on vakava, rehtori antaa oppilaalle kirjallisen varoituksen.
 • Koulua ylläpitävän Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:n hallitus voi erottaa oppilaan enintään kolmeksi kuukaudeksi.


Opettajalla, apulaisrehtorilla/rehtorilla on koulupäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, jos on ilmeistä, että oppilaan hallussa on sellainen esine tai aine, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta ja jos oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänellä ole niitä hallussaan.

Koulun opettajalla ja apulaisrehtorilla/rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.


5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöistä tiedotetaan lukuvuoden alun kotitiedotteessa ja ne ovat nähtävillä koulun kotisivulla. Luokanopettajat ja –ohjaajat esittelevät järjestyssäännöt oppilaille luokanopettajan ja –ohjaajan tunneilla aina lukukauden alussa.

Järjestyssääntöjen sisällöstä keskustellaan lukuvuoden aikana luokanopettajan ja -ohjaajan tunneilla, oppilaskunnan kokouksissa, opettajankokouksissa, vanhempien kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa ja vanhempainilloissa ja tarvittaessa niihin tehdään muutoksia ja korjauksia lukuvuoden aikana.