Hakeutuminen

 

Peruskoulun oppilaaksiotto                       

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2017-2018 alkoi maanantaina 23.1.2017 klo 9.00 Espanjan aikaa. Ilmoittautuminen koskee yhtä lukuvuotta ja kullekin lukuvuodelle täytyy ilmoittautua erikseen.

 

Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti koulun kansliasta saatavalla lomakkeella tai sähköisesti koulun kotisivulla olevalla ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumislomakkeen jättämisen yhteydessä tulee esittää viimeisin koulutodistus, todiste Suomen kansalaisuudesta sekä maistraatista saatava laaja väestörekisteriote, josta ilmenee kotikunta Suomessa sekä huoltajatiedot. 

Maistraatista saatava väestörekisteriote ei saa olla yhtä kuukautta vanhempi. Huoltajan oma tuloste väestörekisteristä ei riitä, koska siinä ei näy lapsen kotikuntaa. Opiskelupaikka voidaan vahvistaa vain niille oppilaille, joilla on väestörekisteriotteen mukainen kotikunta Suomessa. Kotikuntavaatimus koskee koko koulussa opiskeltavaa aikaa.

Välittömästi ilmoittautumisen jälkeen koulu pyytää toimittamaan mahdolliset oppimisen- ja koulunkäynnin tukeen liittyvät asiakirjat (pedagoginen arvio, yleisen tai tehostetun oppimissuunnitelmat, lausunnot oppimiseen liittyvistä psykologin tutkimuksista yms).

Aurinkorannikon suomalainen koulu antaa yleisopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta. Oppilaita, joilla on erityisen tuen päätös, otetaan oppilaaksi vain tapauskohtaisesti rehtorin päätöksellä.  Oppilaille, joilla useiden oppiaineiden oppimäärä on yksilöllistetty tai joilla on pidennetty oppivelvollisuus, ei voida tarjota kaikkia niitä tukipalveluja, joita Suomessa kunta järjestää.

Ennen koulupaikan vahvistamista perheen kaikki erääntyneet koulumaksut tulee olla maksettu. Ilmoittautumisen ja liitteiden toimittamisen jälkeen hallintosihteeri toimittaa varausmaksun (400 euroa/oppilas) maksamista varten tiedot sähköpostitse. Kun varausmaksu on suoritettu, koulupaikka vahvistetaan.
 
Varausmaksu vähennetään viimeisen koulumaksuerän yhteydessä. Varausmaksusta palautetaan 100 euroa, jos peruutus tapahtuu ennen 1.8.2017. Muussa tapauksessa varausmaksua ei palauteta.


Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavasti:

•    Pitkäaikaiset, koko lukuvuodelle tai koko syyslukukaudelle ilmoittautuneet oppilaat ovat etusijalla 30.4.2017 saakka. 1.5.2017 alkaen vahvistetaan oppilaspaikka niille, jotka ovat ilmoittautuneet kevätlukukaudeksi tai lukukautta lyhyemmäksi ajaksi. Minimiaika peruskoulussa on kaksi kuukautta.

Oppilaaksiotosta päättää koulun rehtori. Perusopetuslain (628/1998) mukaan oppilaaksiottaminen on päätös, josta voi valittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI).

Koulumaksuista lukuvuodelle 2017-2018 päättää Aurinkorannikon suomalaisen koulun hallitus tammikuussa 2017.

TÄRKEÄÄ OPPILAAKSIOTOSTA !
•    9. luokan oppilaan tulee aloittaa opiskelunsa Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa viimeistään kevätlukukauden alkaessa ja opiskella koko kevätlukukausi koulussa.

•    Kesken lukuvuoden Suomesta Aurinkorannikon suomalaisen koulun oppilaaksi tulevilta koulu huolehtii mahdollisten oppimääräpuutteiden osalta vain tenteistä. Opetusta annetaan vain koulun oman tuntijaon ja opetussuunnitelman mukaisesti. Koulu ei tarjoa mitään paikkaavaa opetusta. Tukiopetusta annetaan vain niille oppilaille, joilla on tilapäisiä oppimisvaikeuksia.

•    On erittäin tärkeää, että erityisesti vuosiluokkien 7-9 nuorten osalta huoltajat tarkistavat näiden omasta koulusta, mitä aineita ja miten paljon he opiskelevat ennen Aurinkorannikon suomalaiseen kouluun siirtymistä.

•    Jos oppilaalta puuttuu suomalaisen koulun lukuvuositodistus, hänet testataan viimeistään syksyllä koulujen alettua ja sijoitetaan sen perusteella iän ja edellytysten mukaisesti oikealle vuosiluokalle. Testaukset koskevat äidinkielen ja matematiikan osaamista. Myös A1 -kielen (englanti) taitoa voidaan testata.

•    Ennen Aurinkorannikolle muuttoa  on syytä tutustua Opetushallituksen sivuilla oleviin ohjeisiin koulunkäynnistä ulkomailla (www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/hyvinvointi_ja_turvallisuus/opiskelu_ulkomailla_ja_suomeen_palattua )

HUOM! Jos oppilaan ilmoittautuminen peruuntuu kokonaan tai tuloaika muuttuu, koulu pyytää ilmoittamaan asiasta välittömästi.